1255r Ansökan för utredning av stadigvarande boningsort

Om du är stadigvarande bosatt utomlands får du föra in ett utlandsregistrerat fordon i Finland och använda det utan att betala bilskatt, om villkoren för skattefri användning uppfylls.

Vid bilbeskattningen avses med en persons stadigvarande boningsort den ort där hen bor och vistas under minst 185 dagar per kalenderår. Stadigvarande boende beräknas utifrån personliga, yrkesmässiga och andra anknytningar.

Skatteförvaltningen kan på ansökan meddela ett beslut för högst ett år åt gången om i vilket land en persons stadigvarande boningsort ska anses vara belägen. Beslutet gäller endast bilbeskattningen.

Gör anmälan i MinSkatt: Välj på ingångssidan -> Alla funktioner -> Bilskatt -> Ansökan om beslut om boningsort

Vid behov kan du använda pappersblankett (blankett 1255r). Mer information finns på blankettsidan.

Läs mer om en persons stadigvarande boningsort vid bilbeskattningen.

Läs mer om skattefri användning av fordon.

1 Sökande

Ange dina egna uppgifter här. Ange även din adress och boendeform både i Finland och i utlandet. Om inget av alternativen på blanketten stämmer, välj Annan boendeform och ge tilläggsuppgifter om boendeformen. 

2 Familjeförhållanden  

Har du en make eller maka

Välj Ja eller Nej. Med make eller maka avses äkta makar eller sambor som bor i samma hushåll.

Uppgifter om maken eller makan

Om du har en make eller maka, ska du ange hens uppgifter här. Ange även makens eller makans adress både i Finland och i utlandet.

Uppgifter om minderåriga barn

Om du har barn, ska du ange uppgifterna om dina minderåriga barn här. Ange även adressen till dina minderåriga barns boningsort.

Längden på och syftet med familjemedlemmarnas vistelse i Finland och i utlandet

Ge en utredning av dina familjemedlemmars vistelse i Finland och i utlandet. Redogör för längden på och syftet med vistelsen.

3 Anställningsförhållande

Välj ett av de angivna alternativen. 

Arbetsgivare i Finland

Ange uppgifterna om din arbetsgivare här. Ange även längden på ditt anställningsförhållande. Vid visstidsanställning ska du ange anställningsförhållandets start- och slutdatum. Vid tillsvidareanställning ska du ange anställningsförhållandets startdatum.

Arbetsgivare i annat land än Finland

Om du har fler än en arbetsgivare, ska du anmäla uppgifterna om arbetsgivaren här. Ange även längden på ditt anställningsförhållande. Vid visstidsanställning ska du ange anställningsförhållandets start- och slutdatum. Vid tillsvidareanställning ska du ange anställningsförhållandets startdatum.

Mer information om arbetet

Du kan även ge en utredning av ditt arbete med en separat bilaga och bifoga till exempel ett anställningsbevis från din arbetsgivare.

4 Egen företagsverksamhet

Ange här om du bedriver företagsverksamhet i Finland eller i ett annat land än Finland. 

FO-nummer eller annan utländsk beteckning

Ange företagets FO-nummer eller utländskt TIN-nummer här; observera att numret kan variera efter land.

Företagets namn

Ange företagets namn här.

Egen ställning i företaget

Ange din ställning i företaget här.

Mer information om företagsverksamheten

Redogör för din företagsverksamhet här.

5 Studier

Studerar du i Finland?

Välj Ja eller Nej.

Studerar du utomlands?

Välj Ja eller Nej.

Mer information om studierna

Här kan du lämna uppgifter om studierna/studierätten. Du kan även ge en utredning av dina studier med en separat bilaga och bifoga till exempel ett närvarointyg från läroanstalten. 

6 Vistelse i Finland och utlandet

Vistelsedagar i Finland under det följande året

Ange här din uppskattning om hur många dagar du kommer att vistas i Finland under nästföljande period på ett år. Beräkna ett år från första dagen efter innevarande datum.

Vistelsedagar i utlandet under det följande året

Ange här din uppskattning om hur många dagar du kommer att vistas i utlandet under nästföljande period på ett år. Beräkna ett år från första dagen efter innevarande datum.

Vistelsedagar i Finland under det innevarande kalenderåret

Ange här hur många dagar du har vistats i Finland under det innevarande kalenderåret. Räkna in dagarna från början av innevarande år till och med innevarande dag.

Det huvudsakliga syftet med vistelsen i Finland

Ange här det huvudsakliga syftet med din vistelse i Finland.

Vistelsedagar i utlandet under det innevarande kalenderåret 

Ange här hur många dagar du har vistats i utlandet under det innevarande kalenderåret. Beakta tidsperioden från början av innevarande år till och med innevarande dag. Exempelvis om du gör en ansökan 6.4.2021, ange hur många dagar du har vistats i utlandet 1.1.2021–6.4.2021.

Det huvudsakliga syftet med vistelsen i utlandet

Ange här det huvudsakliga syftet med din vistelse i utlandet.

Jag har vistats i Finland tidigare

Ange här om du har vistats i Finland under tidigare år. Ange även under vilka år du har vistats i Finland.

Orsaken till tidigare vistelse

Ange här orsaken till din tidigare vistelse i Finland.

7 Tilläggsuppgifter som kan påverka fastställandet av stadigvarande boningsort

Du kan här ge tilläggsuppgifter som eventuellt påverkar fastställandet av den stadigvarande boningsorten.