Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada, anvisning för ifyllande av blanketten

Du kan hos Skatteförvaltningen ansöka om beslut om huruvida du har rätt till bilskatteåterbäring på grund av skada. Läs mer om bilskatteåterbäring och dess villkor.

Lämna ansökan i MinSkatt. På ingångssidan välj -> Alla funktioner -> Bilskatt -> Funktioner -> Bilskatteåterbäring.
Välj ansökan enligt om du redan skaffat en bil eller om du på förhand vill utreda om du får bilskatteåterbäring.
Du kan även använda pappersblankett. I båda situationerna används samma blankett (blankett 1217r). Blanketten och mer information finns på blankettsidan.

Välj rätt ansökningsalternativ

Om du använder pappersblankett, kryssa först för något av följande alternativ: 

 • Ansökan om rätt till återbäring (innan fordonet registreras)
  • Du kan på förhand ansöka om beslut om huruvida du har rätt till bilskatteåterbäring på grund av skada. Detta beslut kan sökas redan innan du skaffar eller registrerar en bil. Efter fordonsregistreringen ska du även lämna in den egentliga ansökan om återbäring.
 • Återbäringsansökan (efter att fordonet registrerats)
  • Om du redan skaffat och registrerat ett fordon, välj detta alternativ.

Om du lämnar in ansökan i MinSkatt, välj en ansökan som passar din situation:

 • Ansökan om rätt till bilskatteåterbäring på grund av skada, om du på förhand ansöker om beslut om huruvida du kan få återbäring. Observera att du även ska lämna in den egentliga ansökan om återbäring när du har skaffat en bil.
 • Ansökan om bilskatteråterbäring på grund av skada, om du redan skaffat en bil och vill lämna in den egentliga ansökan om återbäring.

Så här fyller du i ansökan

1. Sökande

Ange här uppgifter om den sökande, dvs. fordonets ägare eller innehavare.

2. Sökandens representant

Om bilskatteärenden sköts av en representant med fullmakt av sökanden, ange här representantens uppgifter. Om representanten är en juridisk person, ange FO-nummer (i formatet 1234567-8). Om representanten är en privatperson, ange personbeteckning. Om finsk personbeteckning saknas, ange istället födelsedatum.

Observera! Om representanten undertecknar ansökan, bifoga fullmakten till ansökan. En advokat eller ett offentligt rättsbiträde behöver dock inte bifoga fullmakt.

Jag åberopar Skatteförvaltningens beslut

Ange här om du fått Skatteförvaltningens beslut om att du beviljats rätt till återbäring av bilskatt på grund av skada. I det egentliga återbäringsbeslutet iakttas detta beslut som du fått i förväg, om detta beslut är i kraft och de uppgifter som du angett för det inte har ändrats. I detta fall behöver du inte foga till ansökan om återbäring de dokument och utredning som du lämnat in till Skatteförvaltningen tidigare. Bifoga dock till ansökan bilaffärens försäljningsfaktura, där bilskattens andel är specificerad.

3. Fordon

Uppgifter om fordonet finns i fordonets officiella dokument, till exempel intyg om överensstämmelse eller fordonets utländska eller finska registreringsintyg.

Anmäl uppgifterna om fordonet samt om vem som äger fordonet. 

Tillverkningsnummer

Ange fordonets tillverkningsnummer (på engelska VIN, vehicle identification number). Fordonets tillverkningsnummer är en unik serie med siffror och bokstäver, dvs. en serie utifrån vilken fordonet kan identifieras.

Ange tillverkningsnumret i den form det står i de officiella dokumenten. Tillverkningsnumret består normalt av 17 tecken och kan innehålla specialtecken. Tillverkningsnumren för EU- eller EG-typgodkända fordon innehåller vanligen inte bokstäverna o, i eller q, för att dessa inte ska förväxlas med siffror. Denna bokstavs- och längdbegränsning gäller enbart för tillverkningsnumren för EU- eller EG-typgodkända fordon. Dessa tecken kan därför förekomma till exempel i tillverkningsnumren för fordon som har importerats från USA eller Japan.

Fordonets finska registreringstecken

Anmäl fordonets finska registreringstecken

Datum för första registrering av fordonet i Finland (ddmmåååå)

Ange det datum då fordonet för första gången registrerades Finland. 

Fordonets växellåda

Ange om fordonet har automatisk eller manuell växellåda. Behovet av automatisk växellåda ska motiveras. Detta innebär antingen en anteckning på körkortet eller ett läkarutlåtande om att en automatisk växellåda är nödvändig.

Grund för ansökan

Välj om grunden för ansökan är en skada hos den sökande eller en annan person, t.ex. en familjemedlem. 

Förarens uppgifter

Ange om den sökande själv framför fordonet eller om föraren är någon annan person. Ange även förarens kontaktuppgifter.

Adress där fordonet förvaras

Om fordonets förare inte bor i samma hushåll som den sökande, ange på vilken adress bilen förvaras.

Redogörelse för användningen av fordonet  

Om den sökande inte själv framför bilen, redogör för hur stor andel av resorna som är nödvändiga för den sökande, till exempel på grund av hans eller hennes arbete eller studier, och hur stor andel som utgör förarens egna resor, såsom förarens arbetsresor eller förarens resor under fritiden.

Förutsättning för behov att använda fordon

Välj åtminstone en motivering till varför du behöver fordonet: 

 • Studier: Bifoga studieintyg till ansökan. Studierna ska leda till yrke. Allmänbildande utbildning (såsom gymnasiestudier) duger inte som grund för bilskatteåterbäring.
 • Arbete: Bifoga arbetsgivaren intyg om att du arbetar. Av intyget ska framgå att anställningen gäller.
 • Annan befattning med regelbunden skattepliktig inkomst: Bifoga intyg om att du innehåller en sådan befattning. Befattning här avser till exempel ett förtroendeuppdrag eller annan motsvarande verksamhet som ger skattepliktig inkomst.
 • Annat behov: Bifoga en separat redogörelse för till vad du behöver bilen.

Har du tidigare ansökt om återbäring på grund av skada?

Ange här om du har ansökt om återbäring på grund av skada även för tidigare bilar.

4. Bilagor

Bifoga till ansökan:

 • Ett läkarintyg, helst skrivet på en SV-B-läkarintygsblankett. Intyget ska innehålla en så noggrann verbal beskrivning som möjligt av sjukdomarna samt arten av rörelseskadan eller någon annan skada och om den negativa inverkan skadan har på funktionsförmågan. Invaliditetsgraden anges inte i läkarintyget.
 • En kopia av ditt körkort eller av förarens körkort om du till exempel på grund av skadan inte själv kan köra bil. Om du inte kan köra bil själv, bifoga även en redogörelse för att den person som angetts som förare i praktiken har möjlighet att fungera som förare.
 • En tillförlitlig redogörelse för bilens användningsändamål. Om grunden för ansökan är att bilen är nödvändig för att du ska kunna sköta ditt arbete, bifoga också ett intyg om anställningen av arbetsgivaren. Ange även en egen redogörelse för arbetsresans längd och varför du behöver bilen för resan.
 • En tillförlitlig redogörelse för dina förvärvsinkomster under ansökningstiden, om du befinner dig i en av följande situationer:
  • Du är en självständig yrkesutövare.
  • I stället för arbetsuppgifter har du förtroendeuppdrag.
 • Läroinrättningens utredning om studierna, om dina studier leder till ett yrke. Motivera också varför du behöver en bil för att kunna studera.
 • Om du redan skaffat en bil, bifoga till ansökan en kopia av bilaffärens försäljningsfaktura, där bilskattens andel är specificerad. Observera att det inte räcker med ett beställnings- och köpeavtal.
 • En utredning om det tidigare fordonet, om du har fått bilskatteåterbäring för den bilen på grund av skada och det ännu inte har gått tre år från den första registreringen av bilen. Bifoga också en redogörelse för att du har sålt bilen eller inte längre i övrigt äger bilen.
 • Om du fortfarande också äger den tidigare bilen, ska du till ansökan om skatteåterbäring för den nya bilen bifoga ett intyg om att du har gjort en anmälan om ändrad användning av den tidigare bilen till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Datum och underskrift

Kom ihåg att ange datum och underteckna ansökan.