Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är de uppgifter som registrerats i det positiva kreditupplysningsregistret sekretessbelagda, med undantag för den anmälningsskyldige kreditgivarens namn samt företags- och organisationsnummer eller utländska organisationsnummer. Vi utlämnar uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till kreditgivare och myndigheter endast för de användningsändamål som fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. 

Utlämnande av uppgifter till kreditgivare

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister finns det bestämmelser om utlämnandet av uppgifter till kreditgivare och andra näringsidkare som har rätt att få uppgifter. Vi utlämnar uppgifter endast för de användningsändamål som fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Vi lämnar ut uppgifterna i form av ett utdrag ur kreditupplysningsregistret.

Näringsidkare som har rätt att få uppgifter

Följande näringsidkare har rätt att få uppgifter:

 • näringsidkare som Finansinspektionen utövar tillsyn över och näringsidkare som är införda i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån, vilka är skyldiga att anmäla uppgifter om krediter till registret (läs mer om dessa näringsidkare)
 • övriga kreditgivare som på basis av konsumentskyddslagen är skyldiga att bedöma konsumentens kreditvärdighet eller kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell.

En förutsättning för att kunna beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är att näringsidkaren har ett dataanvändningstillstånd som beviljats av Inkomstregisterenheten.

Användningsändamål för utdraget ur kreditupplysningsregistret

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister har det fastställts på ett uttömmande sätt för vilka användningsändamål vi kan lämna ut uppgifter. Dessa användningsändamål är följande:

1) Bedömning av kreditvärdigheten för en konsument

Kreditgivaren kan beställa utdraget ur kreditupplysningsregistret när denne på basis av konsumentskyddslagen är skyldig att bedöma konsumentens kreditvärdighet. Kreditgivaren har en skyldighet att bedöma konsumentens kreditvärdighet före kreditavtalet ingås eller efter att kreditavtalet har ingåtts om kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs på ett betydande sätt.

2) Kontroll av att informationen om konsumenten är aktuell

Kreditgivaren kan beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret när denne på basis av konsumentskyddslagen är skyldig att kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell. Kreditgivaren är skyldig att kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell när konsumenten och kreditgivaren efter att kreditavtalet har ingåtts kommer överens om att kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs.

3) Bedömning av kreditvärdigheten för en konsument när kreditavtalet ändras

Näringsidkare som är anmälningsskyldiga till registret kan beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret när en gäldenär ansöker om andra ändringar i kreditens villkor än ändringar i kreditbeloppet eller en höjning av kreditgränsen. En förutsättning för att kunna beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är att ändringen kräver en bedömning av gäldenärens kreditvärdighet.

Förvärvare har inte rätt att beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret för detta användningsändamål även om de är skyldiga att anmäla uppgifter om krediter till registret.

4) Ställande eller godkännande av borgen eller tredjemanspant

Näringsidkare som är anmälningsskyldiga till registret kan beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret för ställande eller godkännande av tredjemanspant.

Förvärvare har inte rätt att beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret för detta användningsändamål även om de är skyldiga att anmäla uppgifter om krediter till registret.

Näringsidkaren måste meddela användningsändamålen för utdraget ur kreditupplysningsregistret i samband med beställningen. Näringsidkaren ansvarar för den lagenliga behandlingen av de sekretessbelagda uppgifter som denne fått från det positiva kreditupplysningsregistret. Utdraget ur kreditupplysningsregistret får inte användas till något annat ändamål än det användningsändamål för vilket det har lämnats ut ur registret. Som ett undantag till detta får uppgifterna dock i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister användas även för följande ändamål:

Kreditgivaren får lämna ut uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till Statskontoret i samband med ansökan om ersättning enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996).

Kreditgivaren får lämna ut uppgifter från det positiva kreditupplysningsregistret som fåtts som ett utdrag ur kreditupplysningsregistret till en borgensman eller pantsättare. Utlämnandet av uppgifter kan basera sig antingen på en lagstadgad skyldighet för kreditgivaren att lämna ut uppgifter eller på att den registrerade har gett sitt samtycke till att lämna ut sina uppgifter.

Till kreditgivarens lagstadgade skyldighet att lämna uppgifter hör att kreditgivaren före borgen ställs måste meddela om sådana utfästelser för gäldenären och andra omständigheter i anslutning till gäldenärens betalningsförmåga vilka kan antas ha betydelse för borgensmannen. Borgensmannen har också under giltighetstiden för borgen rätt att begära uppgifter om dessa omständigheter av kreditgivaren. En borgensmans begäran ger dock inte kreditgivaren rätt att separat skaffa sig uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret.

Utöver till borgensmannen kan uppgifter på motsvarande sätt lämnas ut till tredjemanspantsättaren. Vid tredjemanspantsättning ger pantsättaren sin egendom till borgenären som säkerhet för betalning av någon annan persons förpliktelse.

Rätten att lämna ut uppgifter i kreditgivarens besittning som fåtts ur det positiva kreditupplysningsregistret kan också grunda sig på ett samtycke som den registrerade har gett. Utifrån samtycket kan kreditgivaren lämna ut uppgifter från utdraget ur kreditupplysningsregistret till exempel till aktörer som erbjuder kommersiell borgen för bostadskrediter.

Kreditgivaren kan använda uppgifter om sin kund som kreditgivaren har fått ur det positiva kreditupplysningsregistret för bedömning av kreditvärdigheten för att uppfylla vissa förpliktelser. Dessa förpliktelser är lagstadgade och anknyter till hanteringen av kreditrisker.

Innehållet i utdraget ur kreditupplysningsregistret

Identifikationsuppgifter

 • personbeteckning för den person vars uppgifter samlats på utdraget
 • beteckning för den organisation som beställt utdraget.

Sammandrag av kreditupplysningar

 • antalet kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som beviljat eller förmedlat krediter till personen
 • antalet krediter som personen har
 • summan av prestationerna som senast betalats för krediterna
  • Den amortering, ränta eller kostnad som senast betalats för varje kredit räknas med i summan. Till summan räknas inte prestationer för krediter som ingår i ett betalningsprogram för skuldsanering eller företagssaneringsprogram.
 • beloppet av månadsavgifterna för leasingavtal sammanlagt
 • antalet krediter där personen är borgensman.

Uppgifter om krediten

 • typ av kredit: engångskredit, fortlöpande kredit eller leasing
 • datumet för ingåendet av kreditavtalet
 • antalet gäldenärer
 • kreditens valuta
 • uppgift om huruvida det ställts en säkerhet för krediten samt typen av säkerhet
 • start- och slutdatum för den amorteringsfria perioden
 • förfallodagen för en betalningspost som försenats med minst 60 dagar och beloppet av den obetalda betalningsposten
 • uppgift om uppsägning av krediten
 • följande uppgifter om typen av kredit är leasing:
  • datum då leasingavtalet börjar, om det avviker från den dag då kreditavtalet ingås
  • slutlig köpesumma, om avtalet förutsätter inlösen
 • följande uppgifter om typen av kredit är engångskredit:
  • kreditens användningsändamål
  • betalningsprogrammets sista förfallodag
  • beviljat och lyft kreditbelopp
  • kreditens saldo
  • amorteringsintervall
  • amorteringssätt, om krediten betalas i en post (bullet) eller om den sista betalningsposten för krediten är betydligt större än den regelbundna betalningsposten (balloon)
 • följande uppgifter om typen av kredit är fortlöpande kredit:
  • kreditgräns
  • använt belopp av en kredit samt valuteringsdag.

Inkomstuppgifter

 • Personens brutto- och nettolöner indelade i löner och förmåner för de senaste 12 hela kalendermånaderna.

Frivilligt kreditförbud

 • Om personen har anmält ett frivilligt kreditförbud innehåller utdraget uppgiften om kreditförbudet samt orsaken till förbudet. Det frivilliga kreditförbudet kan anmälas från och med den 1 april 2024.

Uppgift om att personen har krävt att behandlingen av hens personuppgifter begränsas med stöd av artikel 18 i dataskyddsförordningen.

Utdragen ur kreditupplysningsregistret syns i e-tjänsten

Du kan granska de utdrag ur kreditupplysningsregistret som har beställts om dig i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Där kan du kontrollera innehållet, beställaren, tidpunkten för beställningen och användningsändamålet för utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Vi lämnar ut uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till Finlands Bank, Finansinspektionen, Konkurrens- och konsumentverket, konsumentombudsmannen och Statistikcentralen.

Finlands Bank

 • sörjandet för det finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet samt utvecklandet av det
 • sörjandet för att det sammanställs och offentliggörs statistik som behövs för Finlands Banks verksamhet

Finansinspektionen

 • uppföljning och utvärdering av finansmarknaden samt utfärdande av föreskrifter om finansmarknaden
 • övervakning av finansmarknaden och kreditgivarna inklusive övervakning av kreditrisker och konsumentskydd
 • samlande av uppgifter om den ekonomiska ställningen hos dem som verkar på finansmarknaden

Konkurrens- och konsumentverket

 • utredandet av konkurrensförhållanden på kreditmarknaden

Konsumentombudsmannen

 • övervakning av tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen inklusive övervakning av avtalsvillkoren, efterföljandet av avtalsvillkoren, bedömningen av kreditvärdigheten och ingåendet av kreditavtal

Statistikcentralen

 • framställande av statistik

Vi lämnar ut uppgifterna pseudonymiserade till Finlands Bank, Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket. Detta innebär att personuppgifter inte längre kan kopplas till en enskild person utan ytterligare information. Till konsumentombudsmannen lämnar vi ut uppgifter både pseudonymiserat och med beteckningar. Uppgifterna som lämnas ut till Statistikcentralen är inte pseudonymiserade.

Utlämnandet av uppgifter baserar sig på lagen om ett positivt kreditupplysningsregister i vilken det separat har fastställts de myndighetsuppgifter för vilkas skötsel vi lämnar ut uppgifter. Efter att uppgifterna har lämnats ut behandlar myndigheterna uppgifterna som personuppgiftsansvariga. Du får ytterligare information om behandlingen av personuppgifter också på myndigheternas egna webbplatser.

Med stöd av lagen om ett positivt kreditupplysningsregister kan vi lämna ut uppgifter också till Finansinspektionen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland för övervakning av näringsidkarnas skyldighet att anmäla sig och lämna uppgifter.

Utlämnande av uppgifter på basis av offentlighetslagen

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister kan vi dessutom lämna ut uppgifter för följande användningsändamål i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen):

 • en parts rätt att få uppgifter
 • rätt att ta del av en handling som gäller en själv
 • till exempel en handräckning som myndigheten lämnar
 • till exempel behandlingen av ett förhandsbesked, ett förhandsavgörande eller en klagan.

Offentligheten för andra kredit- och inkomstuppgifter än de som sparats i det positiva kreditupplysningsregistret bestäms enligt offentlighetslagen. Myndighetshandlingar är i regel offentliga. Var och en har rätt att ta del av myndigheters handlingar på det sätt som anges i offentlighetslagen.

Personuppgiftsbiträden

Det positiva kreditupplysningsregistret har förverkligats i molntjänstplattformen Microsoft Azure.

Digia Oyj är leverantör för certifikattjänsten.

Tietoevry Abp är leverantör av drifttjänster i kundhanteringssystemet.

Vi använder följande aktörer för programhanteringens tjänster, till exempel felutredning: Innofactor Software Ab, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy och Advania Finland Oy.

Digia Oyj sköter om störningsjouren för det positiva kreditupplysningsregistret.

Leverantören för servicehanteringssystemet är ServiceNow.

Leverantören för ärendehanteringssystemet är Triplan Oy.

Alla dokument som kommit in per post till det positiva kreditupplysningsregistret konverteras till digitalt format. Posti Messaging Oy är leverantör för digitaliseringstjänsterna.

E-postadresserna för dem som prenumererar på det positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev och systemmeddelande behandlas i nyhetsbrevtjänsten, vars leverantör är Koodiviidakko Oy.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Vi lämnar i regel inte ut uppgifter utanför EU- eller EES-området. Microsoft kan dock i enskilda undantagsfall ha tillgång till personuppgifter i samband med stöd- och underhållsåtgärder. Vid överföring av uppgifter utgörs grunden för överföringen enligt dataskyddsförordningen av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Artikel 45.1 (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) eller vid behov standardiserade dataskyddsbestämmelser som publicerats av Europeiska kommissionen.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2024