Inkomstuppgifter

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna

I det positiva kreditupplysningsregistret sparas det utöver de krediter som kreditgivarna anmäler även inkomstuppgifter om fysiska personer som fåtts från inkomstregistret. I det positiva kreditupplysningsregistret sparas från inkomstregistret de inkomstuppgifter som är nödvändiga för beräkningen av en fysisk persons brutto- och nettoinkomster.

I det positiva kreditupplysningsregistret sparas också uppgifter om gäldenärens inkomster som kreditgivare och andra anmälningsskyldiga har anmält och som utretts för att bedöma gäldenärens kreditvärdighet. Du kan läsa mer om behandlingen av dessa uppgifter på sidan

En fysisk persons brutto- och nettoinkomst beräknas för de senaste 12 hela kalendermånaderna och dessa uppgifter lämnas ut till kreditgivarna på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Inkomstuppgifter lämnas också ut till myndigheter som behöver uppgifterna för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

Vems uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar inkomstuppgifterna för alla personer som har en finländsk personbeteckning.

Varifrån fås uppgifterna?

Vi får de behövliga uppgifterna för att beräkna brutto- och nettoinkomsterna för fysiska personer från inkomstregistret. Vi sparar uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret med stöd av lagen om ett positivt kreditupplysningsregister.

Vi behandlar endast uppgifter som är nödvändiga för att beräkna brutto- och nettoinkomsterna för fysiska personer.

Löneuppgifter

 • uppgifterna i anmälan (anmälan om löneuppgifter)
 • inkomsttagarens personbeteckning
 • uppgifter om inkomstslagen
 • identifierare för inkomstslaget
 • belopp som betalats
 • uppgifter om ett eventuellt återkrav
 • löneutbetalningsperiod

Förmåner

 • uppgifterna i anmälan
 • förmånstagarens personbeteckning
 • uppgifter om inkomstslagen
 • identifierare för inkomstslaget
 • belopp som betalats
 • beskattningsuppgifter som anknyter till inkomstslaget
 • eventuella uppgifter om ett återkrav
 • uppgifter om avdrag från förmåner

Ytterligare information om inkomstslag och beräkningen av inkomstuppgifter

I dokumentet nedan beskrivs det noggrannare hur inkomstuppgifterna som visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret beräknas utifrån de löne- och förmånsinkomster som har anmälts till inkomstregistret. I dokumentet listas de inkomstslag som beaktas vid beräkningen.

Beräkning av inkomstuppgifter

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra inkomstregisterenhetens rättsliga förpliktelse (Artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)). Bestämmelserna om behandlingen finns i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (Lag om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022)).

Utlämnande av uppgifter

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är inkomstuppgifterna som har sparats i registret sekretessbelagda. Vi utlämnar uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till kreditgivare och myndigheter endast för de användningsändamål som fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. 

Utlämnande av uppgifter till kreditgivare

På utdraget ur kreditupplysningsregistret utlämnar vi till kreditgivarna uppgifterna om brutto- och nettoinkomster indelade i löne- och förmånsinkomster för de senaste 12 hela kalendermånaderna.

Beställandet av ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är möjligt för kreditgivare och andra näringsidkare som har rätt att få uppgifter för lagstadgade användningsändamål i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. En förutsättning för att kunna beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är att näringsidkaren har ett dataanvändningstillstånd som beviljats av Inkomstregisterenheten.

Du kan granska de utdrag ur kreditupplysningsregistret som har beställts om dig i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Där kan du kontrollera innehållet, beställaren, tidpunkten för beställningen och användningsändamålet för utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Läs mer om utlämnandet av uppgifter till kreditgivare. 

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Vi lämnar ut inkomstuppgifter till Finlands Bank och Finansinspektionen samt som en del av utdraget ur kreditupplysningsregistret till konsumentombudsmannen.

Det lämnas ut uppgifter till dessa för skötandet av följande lagstadgade uppgifter:

Finlands Bank

 • sörjandet för det finansiella systemets tillförlitlighet och effektivitet samt utvecklandet av det
 • sörjandet för att det sammanställs och offentliggörs statistik som behövs för Finlands Banks verksamhet

Finansinspektionen

 • uppföljning och utvärdering av finansmarknaden samt utfärdande av föreskrifter om finansmarknaden
 • övervakning av finansmarknaden och kreditgivarna inklusive övervakning av kreditrisker och konsumentskydd
 • samlande av uppgifter om den ekonomiska ställningen hos dem som verkar på finansmarknaden

Konsumentombudsmannen

 • övervakning av tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen inklusive övervakning av avtalsvillkoren, efterföljandet av avtalsvillkoren, bedömningen av kreditvärdigheten och ingåendet av kreditavtal

Vi lämnar ut uppgifterna pseudonymiserade till Finlands Bank och Finansinspektionen. Detta innebär att personuppgifter inte längre kan kopplas till en enskild person utan ytterligare information. Till konsumentombudsmannen lämnar vi ut uppgifter både pseudonymiserat och med beteckningar.

Utlämnandet av uppgifter baserar sig på lagen om ett positivt kreditupplysningsregister i vilken det separat har fastställts de myndighetsuppgifter för vilkas skötsel vi lämnar ut uppgifter. Efter att uppgifterna har lämnats ut behandlar myndigheterna uppgifterna som personuppgiftsansvariga. Du får ytterligare information om behandlingen av personuppgifter också på myndigheternas egna webbplatser.

Utlämnande av uppgifter på basis av offentlighetslagen

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister kan vi dessutom lämna ut uppgifter för följande användningsändamål i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan offentlighetslagen):

 • en parts rätt att få uppgifter
 • rätt att ta del av en handling som gäller en själv
 • till exempel en handräckning som myndigheten lämnar
 • till exempel behandlingen av ett förhandsbesked, ett förhandsavgörande eller en klagan.

Personuppgiftsbiträden

Det positiva kreditupplysningsregistret har förverkligats i molntjänstplattformen Microsoft Azure. Vi använder följande aktörer för programhanteringens tjänster, till exempel felutredning: Innofactor Software Ab, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy och Advania Finland Oy. ServiceNow är leverantör för det servicehanteringssystem i vilket personuppgifter behandlas i programhanteringen. Digia Oyj sköter om störningsjouren för det positiva kreditupplysningsregistret.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Vi lämnar i regel inte ut uppgifter utanför EU- eller EES-området. Microsoft kan dock i enskilda undantagsfall ha tillgång till personuppgifter i samband med stöd- och underhållsåtgärder. Vid överföring av uppgifter utgörs grunden för överföringen enligt dataskyddsförordningen av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Artikel 45.1 (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) eller vid behov standardiserade dataskyddsbestämmelser som publicerats av Europeiska kommissionen.

Förvaring av uppgifter

Förvaringstiderna för uppgifter har fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Vi följer Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan vid förvaringen av uppgifterna. Efter att förvaringstiden gått ut antingen förstörs eller arkiveras uppgifterna i enlighet med arkivlagen (831/1994).

Vi avlägsnar inkomstuppgifter som vi har fått från inkomstregistret två år efter att de har sparats i det positiva kreditupplysningsregistret. Vi avlägsnar utdragen ur kreditupplysningsregistret fem år efter att de utlämnats till kreditgivaren.

Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Inkomstregisterenheten ansvarar som personuppgiftsansvarig för förverkligandet av de dataskyddsrättigheter som grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med papperblanketten eller kontaktblanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Kontaktblankett

Du kan bekanta dig med uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret i e-tjänsten för privatpersoner. Där ser du de senaste uppgifterna om krediter som kreditgivarna har anmält och de utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om dig, vilka också innehåller dina brutto- och nettoinkomster från de senaste 12 hela kalendermånaderna. Du behöver nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att använda tjänsten.

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål.

Inkomstuppgifterna som visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret kommer från inkomstregistret. Om du misstänker att det finns ett fel i uppgifterna kan du kontrollera dina inkomstuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst. Om det finns ett fel i uppgifterna ska du begära att prestationsbetalaren korrigerar uppgifterna i inkomstregistret. Därifrån uppdateras uppgifterna också till det positiva kreditupplysningsregistret. Inkomstregisterenheten kan inte direkt korrigera uppgifterna i inkomstregistret.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi har behandlat är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister finns det en särskild bestämmelse om att vi kan lämna ut uppgifter till kreditgivare och andra som har rätt att få uppgifter samt myndigheter också i en situation där den registrerade har bestridit korrektheten i sina uppgifter och krävt att behandlingen begränsas. I en sådan situation visas det på det utdrag ur kreditupplysningsregistret som kreditgivaren har beställt att du har krävt att behandlingen begränsas. Anteckningen visas på utdraget ur kreditupplysningsregistret tills ärendet har utretts. Tack vare anteckningen kan kreditgivaren eller någon annan som använder utdraget ur kreditupplysningsregistret i sin egen verksamhet beakta att uppgifternas korrekthet har ifrågasatts.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024