Uppgifter om ett frivilligt kreditförbud

Du kan anmäla ett frivilligt kreditförbud i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Kreditförbudet är avgiftsfritt. Uppgiften om kreditförbudet lämnas ut till kreditgivaren på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Om du ger ditt samtycke i e-tjänsten, utlämnar vi uppgiften om kreditförbudet också till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet som kan spara uppgiften i sina egna register och lämna ut uppgiften vidare för de ändamål som anges i 19 § i kreditupplysningslagen (527/2007).

Ett frivilligt kreditförbud gäller enligt ditt val tills vidare eller för en viss tid. Som orsak för kreditförbudet kan du välja risk för identitetsstöld, hantering av egen ekonomi eller en annan orsak.

Du kan redigera kreditförbudet och ta bort det när som helst.

Om du har gett en annan person en Suomi.fi-fullmakt för att använda det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst kan detta ombud i e-tjänsten anmäla, redigera eller ta bort kreditförbudet och ge eller återkalla sitt samtycke till att lämna ut uppgifter till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet. 

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du anmäla ett frivilligt kreditförbud på en pappersblankett. För en minderårig kan ett frivilligt kreditförbud endast anmälas på pappersblankett.

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna är att spara ett frivilligt kreditförbud i det positiva kreditupplysningsregistret och att lämna ut uppgiften till kreditgivarna på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Uppgifterna om det frivilliga kreditförbudet kan med ditt samtycke även utlämnas till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet, som kan spara uppgifterna i sina egna register och lämna ut uppgifterna vidare för de ändamål som anges i 19 § i kreditupplysningslagen.

 • beviljande av kredit, övervakning av kredit samt automatisk kreditgivning
 • planering av indrivning
 • godkännande eller ställande av säkerhet eller tredjemanspant
 • ingående av hyresavtal för bostadslägenhet
 • fastställande av avtalsvillkor när det är fråga om ett avtal som man enligt lag inte kan vägra att ingå
 • bedömning av en arbetssökande eller arbetstagare på det sätt som föreskrivs i lagen
 • en situation där man bedömer ett företags eller dess ansvarspersoners förmåga att svara för sina åtaganden som avtalspart samt en situation där en person väljs som ansvarsperson för ett företag
 • en situation där en person begär ett intyg eller en rekommendation av en kredit- eller försäkringsanstalt om hens förmåga att sköta sina förpliktelser
 • en situation där uppgifter utlämnas till vissa anmälningsskyldiga aktörer för fullgörande av skyldigheter i fråga om åtgärder för kundkontroll (lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 444/2017)
 • vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndighets planerings- och utredningsuppgift
 • en myndighets lagstadgade rätt att få uppgifter
 • en situation där en person är ansvarsperson i ett företag för vars verksamhet myndigheten beviljar stöd
 • annat separat i lag specificerat användningsändamål.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Om du har anmält ett frivilligt kreditförbud behandlar vi följande uppgifter i anknytning till det:

 • namnet på personen som uträttar ärenden i e-tjänsten
 • den fysiska personens eget namn eller ombudets namn
 • giltighetstiden för kreditförbudet
 • orsaken till kreditförbudet
 • samtycke till att uppgiften om kreditförbudet lämnas ut till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet för ändamål som avses i 19 § i kreditupplysningslagen.

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra inkomstregisterenhetens rättsliga förpliktelse (Artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)). Bestämmelserna om behandlingen finns i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (Lag om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022)).

Utlämnande av uppgifter

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är uppgifterna som har sparats i registret sekretessbelagda. Vi utlämnar uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till kreditgivare och myndigheter endast för de användningsändamål som fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. 

Utlämnande av uppgifter till kreditgivare

Vi lämnar ut uppgifter om frivilliga kreditförbud på utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Beställandet av ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är möjligt för kreditgivare och andra näringsidkare som har rätt att få uppgifter för lagstadgade användningsändamål i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. En förutsättning för att kunna beställa ett utdrag ur kreditupplysningsregistret är att näringsidkaren har ett dataanvändningstillstånd som beviljats av Inkomstregisterenheten.

Du kan granska de utdrag ur kreditupplysningsregistret som har beställts om dig i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst. Där kan du kontrollera innehållet, beställaren, tidpunkten för beställningen och användningsändamålet för utdraget ur kreditupplysningsregistret.

Läs mer om utlämnandet av uppgifter till kreditgivare. 

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

Vi lämnar ut uppgifter om kreditförbud till konsumentombudsmannen som en del av utdraget ur kreditupplysningsregistret när denne har rätt att få uppgifterna i utdraget för att sköta sina lagstadgade övervakningsuppgifter.

Utlämnande av uppgifter till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Vi lämnar ut uppgifter om frivilliga kreditförbud till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet om du har gett ditt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Det finns för tillfället två aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet: Suomen Asiakastieto Oy och Dun & Bradstreet Finland Oy. Suomen Asiakastieto Oy tar tills vidare inte emot uppgifter. 

Aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet kan spara uppgifterna i sina egna register och lämna ut dem vidare för de ändamål som anges i 19 § i kreditupplysningslagen. Du kan återta ditt samtycke när som helst varefter uppgifter om ett frivilligt kreditförbud inte längre lämnas ut på annat sätt än genom ett utdrag ur kreditupplysningsregistret.

Personuppgiftsbiträden

Det positiva kreditupplysningsregistret har förverkligats i molntjänstplattformen Microsoft Azure. Vi använder följande aktörer för programhanteringens tjänster, till exempel felutredning: Innofactor Software Ab, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy och Advania Finland Oy. ServiceNow är leverantör för det servicehanteringssystem i vilket personuppgifter behandlas i programhanteringen. Digia Oyj sköter om störningsjouren för det positiva kreditupplysningsregistret.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Vi lämnar i regel inte ut uppgifter utanför EU- eller EES-området. Microsoft kan dock i enskilda undantagsfall ha tillgång till personuppgifter i samband med stöd- och underhållsåtgärder. Vid överföring av uppgifter utgörs grunden för överföringen enligt dataskyddsförordningen av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i enlighet med Artikel 45.1 (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) eller vid behov standardiserade dataskyddsbestämmelser som publicerats av Europeiska kommissionen.

Förvaring av uppgifter

Förvaringstiderna för uppgifter har fastställts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Vi följer Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan vid förvaringen av uppgifterna. Efter att förvaringstiden gått ut förstörs uppgifterna.

Du kan när som helst begära att det frivilliga kreditförbudet tas bort. När vi har tagit emot begäran tas det frivilliga kreditförbudet bort från det positiva kreditupplysningsregistret och uppgiften om det utlämnas inte längre till kreditgivarna på utdraget ur kreditupplysningsregistret eller till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet. Du kan också när som helst återkalla samtycket till att lämna ut uppgifter till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet. Efter att samtycket har återkallats lämnar vi inte längre ut uppgifter om kreditförbudet till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet och de kan inte lämna ut uppgifter vidare för de ändamål som anges i 19 § i kreditupplysningslagen.

Vi avlägsnar utdragen ur kreditupplysningsregistret och uppgifter om kreditförbud som utifrån samtycke har utlämnats till aktörer som bedriver kreditupplysningsverksamhet fem år efter att de utlämnats.

Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Inkomstregisterenheten ansvarar som personuppgiftsansvarig för förverkligandet av de dataskyddsrättigheter som grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Ytterligare information om dina dataskyddsrättigheter finns på dataombudsmannens webbplats.

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med papperblanketten eller kontaktblanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Kontaktblankett

Du kan bekanta dig med uppgifterna i det positiva kreditupplysningsregistret i e-tjänsten för privatpersoner. Där ser du de senaste uppgifterna om krediter som kreditgivarna har anmält och de utdrag ur kreditupplysningsregistret som beställts om dig, vilka också innehåller uppgifterna om det frivilliga kreditförbudet. Du behöver nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort för att använda tjänsten.

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi har behandlat är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 22.4.2024