Vapaaehtoisen luottokiellon tiedot

Voit tehdä vapaaehtoisen luottokiellon positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Luottokielto on maksuton. Tieto luottokiellosta luovutetaan luotonantajalle luottotietorekisteriotteella. Jos annat sähköisessä asiointipalvelussa suostumuksen, luovutamme tiedon luottokiellosta myös luottotietotoiminnan harjoittajille, jotka voivat tallentaa tiedon omiin rekistereihinsä ja luovuttaa tiedon edelleen luottotietolain (527/2007) 19 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin.

Vapaaehtoinen luottokielto on voimassa valintasi mukaan toistaiseksi tai määräajan. Voit valita luottokiellon syyksi identiteettivarkauden riskin, oman taloudenhallinnan tai muun syyn.

Voit muokata luottokieltoa ja poistaa sen milloin tahansa.

Jos olet antanut toiselle henkilölle Suomi.fi-valtuuden positiivisen luottotietorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön, valtuutettu voi sähköisessä asiointipalvelussa tehdä luottokiellon, muokata luottokieltoa tai poistaa luottokiellon sekä antaa tai peruuttaa suostumuksen tiedon luovuttamiseen luottotietotoiminnan harjoittajille.

Jos et pysty käyttämään sähköistä asiointipalvelua, voit tehdä vapaaehtoisen luottokiellon paperilomakkeella. Alaikäisen puolesta vapaaehtoisen luottokiellon voi tehdä vain paperilomakkeella.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on vapaaehtoisen luottokiellon tallentaminen positiiviseen luottotietorekisteriin ja tiedon luovuttaminen luotonantajille luottotietorekisteriotteella. Vapaaehtoisen luottokiellon tiedot voidaan suostumuksellasi luovuttaa myös luottotietotoiminnan harjoittajille, jotka voivat tallentaa tiedot omiin rekistereihinsä ja luovuttaa edelleen luottotietolain 19 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin.

 • luoton myöntäminen, luoton valvonta sekä automaattinen luotonanto
 • perinnän suunnittelu
 • takauksen tai vierasvelkapantin hyväksyminen tai antaminen
 • asuinhuoneiston vuokrasopimuksen tekeminen
 • sopimusehtojen määrittely, kun kysymys on sellaisesta sopimuksesta, jonka tekemisestä ei lain mukaan voi kieltäytyä
 • työnhakijan tai työntekijän arviointi siten kuin siitä on laissa säädetty
 • tilanne, jossa arvioidaan yrityksen tai sen vastuuhenkilön kykyä vastata sitoumuksistaan sopimusosapuolena, sekä tilanne, jossa valitaan henkilö yrityksen vastuuhenkilöksi
 • tilanne, jossa henkilö pyytää luotto- tai vakuutuslaitosta laatimaan todistuksen tai suosituksen hänen kyvystään hoitaa velvoitteitaan
 • tilanne, jossa tieto luovutetaan tietyille ilmoitusvelvollisille toimijoille asiakkaan tuntemistoimia koskevien velvoitteiden toteuttamiseksi (rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettu laki 444/2017)
 • tieteellinen tutkimus, tilastointi tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä
 • viranomaiselle laissa säädetty oikeus tiedonsaantiin
 • tilanne, jossa henkilö toimii vastuuhenkilönä yrityksessä, jonka toimintaan viranomainen myöntää tukea
 • muu laissa erikseen säädetty käyttötarkoitus.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Jos olet asettanut vapaaehtoisen luottokiellon, käsittelemme siihen liittyen seuraavia tietoja:

 • sähköisessä asiointipalvelussa asioivan henkilön nimi
 • luonnollisen henkilön oma nimi tai valtuutetun nimi
 • luottokiellon voimassaolo
 • luottokiellon syy
 • suostumus luottokieltotiedon luovuttamiseen luottotietotoiminnan harjoittajille luottotietolain 19 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin.

Mihin tietojen käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja Tulorekisteriyksikön lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta). Käsittelystä on säädetty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa (laki positiivisesta luottotietorekisteristä (739/2022))

Tietojen luovuttaminen

Positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain mukaan rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Luovutamme positiivisen luottotietorekisterin tietoja ainoastaan positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin luotonantajille ja viranomaisille. 

Tietojen luovuttaminen luotonantajille

Luovutamme tietoja vapaaehtoisista luottokielloista luottotietorekisteriotteella.

Luottotietorekisteriotteen tilaaminen on mahdollista positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa säädetyille luotonantajille ja muille tiedonsaantiin oikeutetuille elinkeinonharjoittajille laissa

säädettyihin käyttötarkoituksiin. Luottotietorekisteriotteen tilaaminen edellyttää, että elinkeinonharjoittajalla on Tulorekisteriyksikön myöntämä tietolupa.

Voit tarkastella sinusta tilattuja luottotietorekisteriotteita positiivisen luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Sieltä voit tarkistaa luottotietorekisteriotteen sisällön, tilaajan, tilausajankohdan ja käyttötarkoituksen.

Lue lisää tietojen luovuttamisesta luotonantajille

Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Luovutamme tietoja luottokielloista osana luottotietorekisteriotetta kuluttaja-asiamiehelle silloin, kun sillä on oikeus saada otteen tiedot sen laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamista varten.

Tietojen luovuttaminen luottotietotoiminnan harjoittajille

Luovutamme tietoja vapaaehtoisista luottokielloista luottotietotoiminnan harjoittajille, jos olet antanut suostumuksesi tietojen luovuttamiseen. Luottotietotoiminnan harjoittajia on tällä hetkellä kaksi: Suomen Asiakastieto Oy ja Dun & Bradstreet Finland Oy. Suomen Asiakastieto Oy ei toistaiseksi ota tietoja vastaan.

Luottotietotoiminnan harjoittajat voivat tallentaa tiedot omiin rekistereihinsä ja luovuttaa ne edelleen luottotietolain 19 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa, minkä jälkeen vapaaehtoisen luottokiellon tietoja ei enää luovuteta muuten kuin luottotietorekisteriotteella.

Henkilötietojen käsittelijät

Positiivinen luottotietorekisteri on toteutettu Microsoft Azure -pilvipalvelualustalle. Sovellushallinnan palveluissa, esimerkiksi virheselvittelyssä, käytämme seuraavia toimijoita: Innofactor Software Oy, Gofore Oyj, Gofore Verify Oy ja Advania Finland Oy. Sovellushallinnassa henkilötietoja käsitellään palvelunhallintajärjestelmässä, jonka toimittajana on ServiceNow. Positiivisen luottotietorekisterin häiriöpäivystystä hoitaa Digia Oyj.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftilla voi kuitenkin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa olla pääsy henkilötietoihin tuki- ja ylläpitotoimien yhteydessä. Tiedonsiirroissa tietosuoja-asetuksen mukaisena siirtoperusteena toimii 45 artiklan 1 kohdan mukainen Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös (Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework, C(2023) 4745 final) tai tarvittaessa Euroopan komission julkaisemat vakiosopimuslausekkeet.

Tietojen säilyttäminen

Tietojen säilytysajat on määritelty positiivisesta luottotietorekisteristä annetussa laissa. Noudatamme tietojen säilyttämisessä Verohallinnon tiedonohjaussuunnitelmaa. Säilytysajan päättymisen jälkeen tiedot tuhotaan.

Voit milloin tahansa pyytää vapaaehtoisen luottokiellon poistamista. Kun olemme vastaanottaneet pyynnön, vapaaehtoinen luottokielto poistetaan positiivisesta luottotietorekisteristä eikä tietoa siitä enää luovuteta luotonantajille luottotietorekisteriotteella eikä luottotietotoiminnan harjoittajille. Voit myös milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen tiedon luovuttamiseen luottotietotoiminnan harjoittajille. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen emme enää luovuta tietoja luottokiellosta luottotietotoiminnan harjoittajille eivätkä he voi luovuttaa tietoja eteenpäin luottotietolain 19 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin.

Luottotietorekisteriotteet ja luottotietotoiminnan harjoittajille suostumuksen perusteella luovutettujen luottokieltojen tiedot poistamme viiden vuoden kuluttua niiden luovuttamisesta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Tulorekisteriyksikkö vastaa rekisterinpitäjänä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien tietosuojaoikeuksiesi toteuttamisesta. Voit esittää tietosuojaoikeuksiasi koskevan pyynnön vapaamuotoisesti kirjallisesti ja lähettää sen meille alla olevaan osoitteeseen:

POSITIIVINEN LUOTTOTIETOREKISTERI
PL 2
00055 Tulorekisteri

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Jos tarvitset apua oikeuksiesi käytössä, voit aina olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus saada tutustua omiin tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi, joita käsittelemme.

Voit tehdä meille pyynnön saada tutustua omiin tietoihisi alla olevalla paperilomakkeella tai yhteydenottolomakkeella.

Pyyntö saada tutustua omiin henkilötietoihin

Yhteydenottolomake

Pääset tutustumaan positiivisen luottotietorekisterin tietoihin yksityishenkilöiden sähköisessä asiointipalvelussa. Näet sieltä luotonantajien ilmoittamat viimeisimmät luottojen tiedot ja sinusta tilatut luottotietorekisteriotteet, jotka sisältävät myös tiedot vapaaehtoisesta luottokiellosta. Palvelun käyttöön tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos mielestäsi käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoa ja ohjeet ilmoituksen tekemiseen löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024