Tillgänglighetsutlåtandet för inkomstregistrets e-tjänst

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen strävar efter att garantera tillgängligheten av inkomstregistrets e-tjänst, i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller inkomstregistrets e-tjänst. Inloggningen i e-tjänsten sker på adressen inkomstregistret.fi. I e-tjänsten kan man till exempel anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret och granska uppgifter som sparats i inkomstregistret. 

Fullgörandestatus

Inkomstregistrets e-tjänst uppfyller kraven delvis. Kraven som inte uppfylls förtecknas nedan.

Icke tillgängligt innehåll

Bristande förenlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 

 • Språket i tjänsten kan inte bytas från finska till svenska eller engelska, då tjänsten används med skärmläsningsprogram. Bristen är kritisk för en del användare av hjälpmedel. Bristen korrigeras snarast möjligen (WCAG 3.1.1).
 •  Tjänsten innehåller skräddarsydda HTML-element, som fastställts bristfälligt för hjälpmedeltekniken. Bristerna är kritiska för en del användare av hjälpmedel.
  • Skärmläsningsprogrammet beskriver inte statusändringen i kryssrutorna och alternativknapparna korrekt (WCAG 4.1.2).
  • Vissa knappar och interaktiva objekt har namngetts otydligt eller saknar ett hjälpmedeltekniskt namn. Problemet gäller speciellt blanketter och sökning av uppgifter (WCAG 1.3.1, 4.1.2).
 • En del av de interaktiva elementen uppfyller inte kraven för kontrasten enligt WCAG:s kriterier. Bristerna påverkar i synnerhet de användare som använder tjänsten med hjälp av tangenten enligt sin visuella uppfattningsförmåga utan skärmläsningsprogram.
  • Tangentbordsfokus syns svagt i blanketternas korrigeringsfält och vissa kontroller, så som listrutor. Knappen som öppnar kalenderkomponenten visar inte tangentbordsfokus alls (WCAG 2.4.7).
  • Tjänsten innehåller länkar, blankettens kontroller och bildknappar, vars text och grafik syns svagt mot bakgrunden (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Att förflytta sig mellan de olika vyerna i tjänsten är inte alltid tillräckligt tydligt för de användare av hjälpmedel, som använder tjänsten utan visuell kontext. Problemen anknyter sig till hanteringen av webbsidan, som nu är ologisk (WCAG 2.4.3).
 • Även andra enskilda, mindre brister vars inverkan på användarna är tämligen liten förekommer i tjänsten.

Beredningen av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande bereddes den 23.9.2019. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av Annanpura Oy.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Respons på tillgängligheten av inkomstregistrets e-tjänst kan skickas till Inkomstregisterenheten per e-post till adressen palaute.tulorekisteri@vero.fi. Vi strävar efter att besvara responsen inom två (2) veckor.

Inkomstregisterenheten svarar för tillgängligheten av inkomstregistrets e-tjänst.

Kontaktuppgifter: Inkomstregisterenheten, PB 5, 00055 INKOMSTREGISTRET

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker brister i tillgängligheten av tjänsten, bör du först påtala bristerna till den aktör som upprätthåller tjänsten. Det kan upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du påtala bristen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn