Tillgänglighetsutlåtandet för inkomstregistrets e-tjänst

Med tillgänglighet avses att det tekniska genomförandet och innehållet i digitala e-tjänster, webbplatser och mobilappar är tillgängligt för alla oberoende av fysiska eller kognitiva begränsningar.

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller inkomstregistrets e-tjänst. I e-tjänsten kan du till exempel anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret och granska uppgifter som sparats i inkomstregistret.

Läs anvisningar för e-tjänsten och logga in

Tillgänglighetsutlåtandet har uppdaterats 25.4.2024. Tjänstens tillgänglighet är utvärderat av en tredje part. Detta tillgänglighetsutlåtande uppdateras när det sker ändringar i tjänstens tillgänglighet.

Läge för överensstämmelse med kraven

Inkomstregistrets e-tjänst uppfyller delvis kraven enligt lagen.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1, A & AA nivån)

Följande innehåll eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

 • Det finns vissa bristfälliga färgkontraster i tjänsten:
  • Färgkontrasten mellan det valda språket bland alternativen och bakgrunden är bristfällig. Knappen för utloggning är svår att urskilja från bakgrunden (i samband med tidigare besök), när tangentbordskursorn flyttas bort från den. (WCAG 1.4.3)
  • Tjänsten har innehåll som inte är textuell, såsom kryssrutor och pilikoner som är svåra att urskilja från bakgrunden. (WCAG 1.4.2011)
 • Tjänsten har en logoikon som innehåller text och vars textmotsvarighet inte innehåller synlig text (WCAG 1.4.5)
 • Tjänsten har vissa rubriktexter som saknar programmässig rubrikmärkning. (WCAG 1.3.1)
 • Användare av tangent- och skärmläsare kan inte logiskt förflytta sig till sidmenyns innehåll genast efter aktiveringen av menyn, eftersom sidmenyns innehåll inte är följande steg i fokusordningen efter aktiveringen. (WCAG 1.3.2 och 2.4.3)
 • Tjänstens logolänk fungerar i allmänhet som länk till förstasidan, men när man uträttar ärenden för en annan person fungerar länken inte på samma sätt. (WCAG 3.2.3)
 • Tjänstens programmässiga huvudspråk byts inte tillförlitligt när tjänstens språk byts. (WCAG 3.1.1)
 • En del av innehållet försvinner och hamnar under annat innehåll med liten skärmstorlek och vid förstoring. I vissa situationer måste vyn rullas i två riktningar för att läsa innehållet. (WCAG 1.4.10)
 • I tjänstens modaler förekommer situationer där tangentbordskursorn för kursorn på ikonen, men skärmläsaren läser inte texter ovanför ikonen om användaren inte förflyttar kursorn. (WCAG 4.1.2)
 • Tangentbordskursorn förflyttas inte alltid konsekvent till en ny sida, varvid skärmläsarrespons om sidbyte inte erhålls (WCAG 4.1.3). Det förekommer också situationer där kursorn tillfälligt försvinner och användaren måste börja om navigeringen på sidan från början. (WCAG 2.4.3)
 • Tjänsten innehåller funktionsmässigt liknande länkar som öppnas på en ny flik och om vars funktion endast ibland finns information i pilikoner och instruktioner avsedda för skärmläsare. (WCAG 3.2.4)
 • Det förekommer situationer i tjänsten där användaren inte får ett felmeddelande om felaktigt angivna värden. I vissa fält saknas dessutom programmässig koppling av synligt felmeddelande eller värde/enhet till fältet, och det kan hända att särskilt skärmläsare då inte noterar felmeddelandet. (WCAG 3.3.1, 1.3.1)
 • Användare får inte tillräckliga förslag till rättelse av fel. (WCAG 3.3.3)
 • Granskning av anmälda uppgifter visas i tabellform. Ett tillräckligt förståeligt namn har inte alltid definierats för funktionsrader i tabellerna (WCAG 4.1.2)
 • Notationsspråket i tjänsten är inte helt förenligt med specifikationen. (WCAG 4.1.1)
 • Tjänsten har också några andra mindre brister, vars inverkan på användarna dock är mindre. Till exempel pdf-filer som laddas ner från tjänsten fungerar inte alltid optimalt.

Ge respons om tillgängligheten

Märkte du brister i tillgängligheten?

Informera oss om dem med Skatteförvaltningens gemensamma webblankett

Inkomstregisterenheten ansvarar för tillgängligheten av inkomstregistrets e-tjänst och behandlingen av responsen.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen kan du ge oss respons. Som administratör av webbplatsen strävar vi efter att svara på respons inom två veckor i enlighet med lagen.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

Sidan har senast uppdaterats 25.4.2024