Begäran om granskning av egna uppgifter

Med blanketten Begäran om granskning av egna uppgifter (TULOR 6114r) kan du begära tillgång till de egna uppgifterna enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Med begäran om granskning av egna uppgifter du får en redogörelse om de uppgifter som sparats om dig i inkomstdatasystemet.  Exempel på sådana uppgifter är namn, personbeteckning, adress, telefonnummer och e-postadress, eventuella anteckningar, uppgifter om anmälningar om löne- och förmånsuppgifter och uppgifter i dokumentarkiv.

Fyll i blanketten. Ange i fältet Ytterligare information on begäran det kalenderår, för vilket du begär uppgifter. Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet.

Inkomstregistret skickar uppgifterna till kundens adress som antecknats i befolkningsdatasystemet. Innan uppgifterna skickas verifierar inkomstregistret kundens identitet och begär om tilläggsuppgifter vid behov.

Blanketten behandlas enligt den tidsfrist som föreskrivs i artikel 12 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, dvs. inom en månad från att begäran mottagits.

På registerutdraget kan du se dina inkomstuppgifter

Om du behöver endast information om prestationer som betalats till dig,  kan du beställa ett inkomstregisterutdrag  från inkomstregistrets e-tjänst .  Du får det genast som ett pdf-dokument.

Inkomstregisterutdraget innehåller inkomstuppgifter som prestationsbetalarna har anmält till inkomstregistret. Med hjälp av utdraget kan du kontrollera vilka inkomstuppgifter som anmälts för dig.

Inkomstregistrets blanketter och ytterligare information

Begäran om granskning av egna uppgifter (TULOR 6114r), (pdf)

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter i Inkomstregisterenheten och uppgifter som förs in i inkomstregistret och uppgifter som lämnas ut från inkomstregistret

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2023