Inkomstregistret är färdigt – det är nu lättare att göra ett skattekort, även studiestödstagarna drar nytta

27.1.2021

Inkomstregistret är nu färdigt. Registret omfattar inte längre bara löneuppgifterna för finländarna utan även pensions- och förmånsuppgifterna som infördes i registret vid ingången av 2021. Inkomstregistret gagnar redan nu dem som sköter ärenden med myndigheterna: registret är till nytta till exempel för studiestödstagarna och dem som gör ett skattekort.

Projektet för att grunda inkomstregistret var ett spetsprojekt för Sipiläs regering i att digitalisera de offentliga tjänsterna. Syftet var att digitalisera anmälningen av löne-, pensions- och förmånsuppgifter och att åstadkomma besparingar i och med att uppgifterna är tillgängliga för alla på ett och samma ställe. Innan inkomstregistret togs i bruk anmälde arbetsgivarna uppgifterna om utbetalda löner och andra förvärvsinkomster mångdubbelt till olika aktörer i olika former och vid olika tidpunkter.

Till inkomstregistret har det hittills kommit in 108 miljoner anmälningar om löneuppgifter, 4,6 miljoner arbetsgivarnas separata anmälningar och 4 miljoner anmälningar om förmånsuppgifter. Under det här året förväntar vi oss att sammanlagt 70 miljoner anmälningar om förmånsuppgifter kommer in till inkomstregistret.

– Inkomstregistrets ekonomiska nytta beror framför allt på hur de organisationer som har rätt till uppgifterna i inkomstregistret utnyttjar dem. Inkomstregistret erbjuder organisationer en möjlighet att hämta uppgifter till sina egna system via gränssnitten, säger Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström på Skatteförvaltningen.

Uppgifterna i inkomstregistret utnyttjas till exempel av Skatteförvaltningen, FPA, Statistikcentralen, arbetspensionsanstalterna, skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna samt kommunerna och samkommunerna.

I MinSkatt går det att få inkomstuppgifterna som grund för sitt skattekort direkt från inkomstregistret

Löneuppgifter som har anmälts till inkomstregistret visas automatiskt i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Till exempel den som gör ett skattekort i tjänsten kan välja inkomstregistrets uppgifter som grund för ansökan om skattekort.

– För att göra ett skattekort ska kunden alltid ha uppgifterna om de redan intjänade inkomsterna och en uppskattning av inkomsterna för slutet av året. För en person som gör ett skattekort är det betydligt lättare när hen inte behöver kontrollera inkomstuppgifterna separat i sina lönekvitton, utan MinSkatt erbjuder en direkt vy till de löne- och förmånsuppgifter som anmälts till inkomstregistret, säger överinspektör Päivi Ylitalo på Skatteförvaltningen.

De som använt MinSkatt efter april i fjol har utnyttjat inkomstregistrets uppgifter totalt 66 000 gånger.

FPA utnyttjar inkomstregistrets uppgifter för första gången vid inkomstkontrollen i fråga om studiestöd

Inkomstregistret minskar också behovet för dem som inlett sina studier, blivit utexaminerade eller förbrukat alla stödmånaderna att för FPA utreda vilken del av årsinkomsterna som har intjänats utanför studietiden.

– FPA har nu för första gången tillgång till uppgifter om när studeranden har fått sina löneinkomster för 2019. När det på basis av inkomstregistrets inkomstuppgifter är säkert att inkomsterna under studietiden inte varit för stora, skickar FPA inte ett beslutsförslag till studeranden om återkrav av studiestödet. Då behöver studeranden inte heller lämna en begäran om ny behandling, säger Ilpo Lahtinen, ansvarig planerare i studiestödsgruppen på FPA.

Tack vare inkomstregistret gör FPA i år cirka 4 000 stycken färre sådana beslutsförslag som gäller studiestöd.

– Om en studerande som inlett sina studier, blivit utexaminerad eller förbrukat alla stödmånaderna ändå får ett beslutsförslag, behöver hen till sin begäran om ny behandling inte bifoga ett intyg över de inkomster vars uppgifter finns färdigt i inkomstregistret, säger Lahtinen.

Även andra FPA:s kunder drar nytta av inkomstregistret. Eftersom FPA till exempel får de inkomstuppgifter som behövs för en ansökan om dagpenning direkt från inkomstregistret, behöver sökanden inte lämna inkomstuppgifterna själv.

Mer information: