Användarna berättar – UF-centret: kompletterande uppgifter är nödvändiga för oss

3.2.2022

UF-centret är ett ämbetsverk som tillhandahåller utvecklings- och förvaltningstjänster för NTM-centraler och TE-byråer. Centret utbetalar bland annat största delen av de bidrag och ersättningar som NTM-centralerna och TE-byråerna beviljar.

UF-centret utnyttjar uppgifter i inkomstregistret för att till exempel betala lönesubventioner. För att UF-centret ska kunna handlägga arbetsgivares utbetalningsansökan och betala stöd behöver det utöver obligatoriska uppgifter om betalda prestationer även kompletterande uppgifter. Dessa omfattar till exempel specificerade inkomstslag och uppgifter om anställningsförhållandets giltighet, frånvaron och intjäningsperioder för inkomstslag.

‒ Arbetsgivare kan själva påskynda handläggningen av ansökan om lönesubvention genom att anmäla så kompletta uppgifter som möjligt till inkomstregistret. Då behövs inga separata förfrågningar om ytterligare utredningar, berättar UF-centrets servicechef för utbetalningsenheten Kirsi Kinnari.

‒ När du ansöker om utbetalning av lönesubvention via TE-tjänsternas Mina e-tjänster är det bra att som utbetalningsperiod ange samma period som angetts som löneutbetalningsperiod i inkomstregistret. Då får du löneutbetalningsperiodens inkomstuppgifter direkt från inkomstregistret till utbetalningsansökan i Mina e-tjänster.

UF-centret använder uppgifter i inkomstregistret också för att betala startpeng, handläggning av ersättning från incitamentsmodellen för kommunernas navigatorverksamhet och framöver i försöket med rekryteringsstöd.

Målet är att underlätta skötandet av ärenden

UF-centrets mål är att med hjälp av inkomstregistret underlätta skötandet av ärenden och handläggningsprocessen samt minska det manuella arbetet.

UF-centret har bland annat utvecklat en gränssnittsapplikation för betalningssystem som kompletterar ansökningar om utbetalning av lönesubvention och startpeng med uppgifter om inkomster och förmåner från inkomstregistret. Dessutom kan till exempel arbetsgivare som ansöker om utbetalning av lönesubvention se de inkomstuppgifter och eventuella frånvarouppgifter som behövs för utbetalning och som anmälts till inkomstregistret i Mina e-tjänster i form av en pdf-vy i anslutning till ansökan om utbetalning.

‒ År 2020 kompletterades 221 807 ansökningar om utbetalning av lönesubvention och startpeng i TE-tjänsternas Mina e-tjänster. Uppgifter importerades via gränssnittet i handläggningssystemet U-betalning. Om uppgifter saknades kontrollerade vi dem i inkomstregistret via användargränssnittet. År 2020 gjorde vi 51 478 informationssökningar via användargränssnittet, berättar Kinnari.

Förutom utnyttjande av information har UF-centret utvecklat lösningar för effektiv inlämning av uppgifter. UF-centret anmäler bland annat arvoden för företrädare, startpeng och behovsprövade ersättningar till inkomstregistret. Dessutom betalar NTM-centralen fordringar som betalas som lönegaranti av ställföreträdande betalare.

Kinnari menar att nyttan av inkomstregistret redan syns i arbetsmängden och handläggningstiderna.

‒ Det blir lättare att ansöka, och jag tror att det på längre sikt blir ännu lättare då även behovet av utredningar i efterhand minskar. Dessutom förkortas handläggningstiden för utbetalningsansökningar.

Det räcker med att anmäla uppgifterna en gång

Det gäller att anmäla så heltäckande uppgifter som möjligt till inkomstregistret. Till exempel UF-centrets utbetalningsenhet använder kompletterande uppgifter som grund för utbetalning av lönesubvention. Om uppgifter saknas begärs de separat av arbetsgivaren.

‒ Uppgifter kan aldrig anges för noggrant. Arbetsgivare har en hel del arbete att utföra i sig, men via inkomstregistret kan uppgifter anmälas till flera myndigheter på en gång. Och även inkomsttagare kan lätt ta del av dessa uppgifter i realtid, påpekar Kinnari.

‒ Heltäckande anmälan underlättar också myndigheternas verksamhet och bidrar till att till exempel effektivisera verksamheten, automatisera processerna och övervaka dem i realtid. Dessutom förenklas skötandet av ärenden mellan informationsanvändarna då alla har tillgång till samma grundläggande uppgifter.

UF-centret har följt upp observationerna av fel och avvikelser när det gäller utbetalning av lönesubvention och startpeng. Kvaliteten har också bedömts utifrån servicenöjdhet samt kundrespons och antalet kontakter. Införandet av inkomstregistret har också bedömts i en revision av Statens revisionsverk.

‒ Införandet av inkomstregistret har förbättrat utbetalningsansökningarnas kvalitet och övervakningen av användningen av offentliga medel överlag. Kunderna har haft en positiv inställning till inkomstregistret, och även nöjdheten med vår kundservice är fortfarande stor när det gäller såväl lönesubvention som startpeng, säger Kinnari.

Inkomstregistret som en del av utvecklingsplanerna

Vid UF-centret går utnyttjandet av uppgifterna i inkomstregistret alltid hand i hand med planeringen av de lönebaserade processerna.

‒ Nya användningsobjekt kräver utveckling, men vi planerar till exempel ett automatiskt betalningsförslag i anslutning till försöket med rekryteringsstöd.

Vid UF-centret bedömer vi hela tiden hurdana processer som behövs i framtiden – vad som kan förnyas, automatiseras eller slopas. Till exempel startpeng kommer i år att överföras till ett nytt system, vilket innebär att det nya systemet också förses med ett gränssnitt för inkomstregistret.

‒ För oss är det viktigt att våra framtida informationsbehov och utvecklingen av dem ingår i utvecklingsplanerna för inkomstregistret, så att vi kan utnyttja informationsinnehållet så mycket som möjligt. Vi utgår från att automatisera utbetalningar samt att skapa ett bra verktyg för arbetsgivare och användare som gör det lättare att både ansöka och handlägga ansökningar, säger Kinnari.

I serien Användarna berättar ger organisationer som använder uppgifter i inkomstregistret sin syn på fördelarna och utmaningarna med användning av uppgifterna.

Läs också tidigare delarna av serien:

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2022