Användarna berättar – FPA: ju exaktare uppgifterna är, desto snabbare kan de användas

1.12.2021

En av de största användarna av inkomstregistret är FPA som handhar den sociala tryggheten för personer bosatta i Finland i olika livssituationer.

Vid FPA används uppgifterna i inkomstregistret alltid när kundernas årsinkomster behöver uppskattas. Uppgifterna behövs till exempel vid avgörande av utkomststöd, arbetslöshetsförmåner och stöd för boende.

‒ När vi i inkomstregistret kan se den exakta intjänade lönebeloppet under en längre tid är det möjligt att uppskatta inkomst mer exakt. Detta har en positiv effekt på beslutens kvalitet, vilket i sin tur gynnar såväl kunden som samhället, säger Timo Lundén, chef för handläggningscentret för pensions-, studie- och familjeförmåner vid FPA.

Tack vare uppgifterna i inkomstregistret behöver FPA inte lika ofta be arbetsgivaren eller kunden om ytterligare upplysningar separat. Vid FPA har till exempel antalet inkomstutredningshandlingar som ska skannas halverats och antalet brev som skickats till arbetsgivare minskat med 66 procent sedan 2018.

Men behovet av tilläggsutredningar har inte helt upphört. Lundén påpekar att enbart obligatoriska uppgifter sällan är tillräckliga vid handläggningen av förmåner.

– Ur vårt perspektiv är det viktigaste att arbetsgivarna även anmäler frivilliga uppgifter. Genom att anmäla frånvaron, anställningsuppgifter och intjäningsperioder kommer arbetsgivaren undan med mycket färre kontakter.

Införandet av inkomstregistret har varit en stor satsning

Inkomstregistret har gett FPA en noggrannare insyn i inkomstuppgifter och avskaffat dataflödena, till exempel mellan FPA och utsökningen. Enligt Lundén anser FPA att inkomstregistret ett bra verktyg som förbättrar kvaliteten och som medför fördelar på flera sätt.

– Ser man på vardagen för en anställd som ska fatta beslut så har arbetet med avgöranden i många fall försnabbats, eftersom den anställda inte längre behöver vänta på löneintyg. Det är också enklare att göra tolkningar, eftersom informationen genast finns tillgänglig.

 – Jag dristar att säga att även kundupplevelsen har förbättrats, eftersom behovet av kontakter och ytterligare upplysningar har minskat. Detta återspeglas konkret till exempel i bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd, där ärenden kan skötas snabbare.

Påminnelser effektiviserar tillsynen

På basis av uppgifter ur inkomstregistret har FPA skapat olika påminnelser i förmånssystemet för att kunna följa upp vilka inkomstuppgifter som ändrats.

– Ju tidigare vi får information om att det skett en ändring i inkomsterna, desto snabbare kan vi reagera på det.  På detta vis har vi lyckats förkorta den tid under vilken en förmån eller ett återkrav har fel storlek eller är obefogad.

Uppgifterna i realtid har inneburit extra arbete vid FPA, men även förbättrat möjligheterna att snabbare ingripa i missbruk.

– Ju snabbare vi får inkomstuppgifter och ju exaktare informationen är, desto bättre förmår vi bedöma om verksamheten är bedräglig eller inte. Enligt lagen måste vi ingripa, säger Lundén. 

Önskemål om omfattande anmälan av uppgifter

Enligt FPA är det bra att utöka de obligatoriska uppgifterna i fråga om löneuppgifter. Anmälan av uppgifter om anställningsförhållande och frånvaro samt intjäningsperioder minskar behovet av ytterligare upplysningar vid FPA, vilket för arbetsgivare syns som färre kontakter.

– Ju exaktare uppgifterna är, desto sannolikare är det att vi kan använda dem utan att behöva begära ytterligare upplysningar. Och ju fler obligatoriska uppgifter, desto exaktare kan man vanligtvis fylla i uppgifterna, motiverar Lundén.

Ansökningar om dagpenning utgör outnyttjad potential i inkomstregistret

Via inkomstregistret kan arbetsgivare ansöka om sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, särskild moderskapspenning, ersättning för familjeledighet och ersättning för familjeledighet, om dessa kan ansökas i det lönesystem som används. Ifjol inkom endast två procent av arbetsgivarnas ansökningar till FPA på detta vis.

– År 2019 uppgick antalet inkomna ansökningar till en procent, vilket är rätt riktning. Det skulle vara bra om stora aktörer allt mer aktivt skickade sina ansökningar om dagpenning i samband med inkomstregisteranmälningar, säger Lundén.

‒ Anvisningar för att lämna in ansökan om dagpenning och andra nyttiga tips för arbetsgivare har samlats på FPA:s webbplats, säger Lundén.

I serien Användarna berättar ger organisationer som använder uppgifter i inkomstregistret sin syn på fördelarna och utmaningarna med användning av uppgifterna.

Läs också i serien Användarna berättar:

Sidan har senast uppdaterats 1.12.2021