Anmäl naturaförmånerna till inkomstregistret varje månad

26.1.2023

En naturaförmån är skattepliktig löneinkomst, på vilken arbetsgivaren ska verkställa förskottsinnehållning och betala socialförsäkringsavgifter.

Anmäl naturaförmåner med inkomstslag i 300-serien. Lämna in anmälan senast den 5 i kalendermånaden efter den månad då naturaförmånen har intjänats.

Om en arbetstagare även får penninglön

Du kan anmäla naturaförmåner antingen med samma anmälan om löneuppgifter som penninglönen eller med en separat anmälan om löneuppgifter. Anmäl löner som specificerade (200-serie) eller ett totalbelopp (100-serie).

Läs mer om inkomstslag för löner. I förteckningen över inkomstslag anges i vilka situationer de ska användas och vilka olika socialförsäkringsavgifter som ska betalas på dem.

Om du under följande månad betalar penninglön som intjänats under den månad då naturaförmånen intjänats, kan du anmäla naturaförmånen som inkomst för den aktuella månaden. Gör i så fall anmälan senast den 5 i kalendermånaden efter den månad för vilken du anmäler naturaförmånen som inkomst.

Om en arbetstagare får enbart naturaförmån

Anmäl även då naturaförmånen månatligen, senast den 5 i månaden efter den månad under vilken naturaförmånen har intjänats.

Ange som betalningsdag vilken dag som helst i den månad under vilken förmånen enligt nyttjandeprincipen har varit tillgänglig för inkomsttagaren. Betalningsdagen kan vara till exempel den sista i månaden.

Anmäl även förskottsinnehållning och ersättning som debiterats en arbetstagare som separata inkomstslag

Du kan addera förskottsinnehållningen av naturaförmånen till andra förskottsinnehållningar i samma anmälan och ange beloppet som ett totalbelopp med inkomstslaget Förskottsinnehållning (402).

Om du har tagit ut en ersättning för naturaförmån av en arbetstagare, ska ersättningen anmälas till inkomstregistret.

Anmäl ersättning för bilförmån (inkomstslaget 401), ersättning för personalbiljett respektive (415) och ersättning för cykelförmån (420) som separata inkomstslag. Anmäl ersättning för andra naturaförmåner än för ovannämnda naturaförmåner med inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407).

Undantag: telefonförmån kan du anmäla i vissa situationer en gång om året

En arbetstagare får en telefonförmån när arbetsgivaren betalar kostnader för ett telefonabonnemang som arbetsgivaren skaffat och bekostat samt för privat användning av abonnemanget på fritiden.

Anmäl telefonförmån antingen med inkomstslaget Telefonförmån (330) eller med inkomstslaget Övriga naturaförmåner (317).

Om du använder inkomstslag 317, anger du Telefonförmån som typ av förmån. Om du tar ut en ersättning för telefonförmån av en arbetstagare, ska du anmäla ersättningen med inkomstslaget Ersättning för andra naturaförmåner (407).

Om inkomsttagaren endast har telefonförmån, kan du anmäla den på förhand för hela året i anmälan för januari, om

  • personen erhåller inte någon annan inkomst eller förmån och
  • telefonförmånen omfattas inte av premier för arbetspensions-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

En sådan situation är till exempel när telefonförmånen har beviljats till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare eller delägare.

Anmäl telefonförmånen med anmälan om löneuppgifter och använd de inkomstslag som anges ovan. Ange i anmälan utöver uppgifter om betalaren och mottagen även typer av undantagssituation för försäkring:

  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring).

Läs mer om naturaförmåner och anmälan av dem.

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2023