Ändringar i anmälan till inkomstregistret år 2023

19.12.2022

Ändringar i anmälan om löneuppgifter 1.1.2023

  • Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer får i fortsättningen inte innehålla white space -tecken. Sådana tecken är exempelvis mellanslag och radbyten. Detaljerad information om tecknen har införts i schemadokumentet för sändning av löneuppgifter.
  • I fortsättningen är det inte möjligt att ange felaktigt samfund som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren, om finsk personbeteckning har valts som typ av inkomsttagarens identifierare.
  • I koduppsättningen för löner införs följande typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Person som får försäkringslön enligt EPPO-lagen. Det är fråga om en försäkringslön som utifrån speciallagstiftning har betalats för annat än utlandsarbete till en person som bemyndigats av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). Samtidigt förhindras att sexmånadersregeln anges vid användning av denna typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren.

Ändringar i anmälan om förmånsuppgifter 1.1.2023

  • För förmåner införs åtta nya inkomstslag. Inkomstslagen finns beskrivna i dokumenten: Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 2023
  • I koduppsättningen Avdragstyp (DeductionType) avslutas kod 8 – Avdrag av löntagaravgifter 1.1.2023.
  • För inkomstslagen för familjeledigheter införs förmånsenhet som obligatorisk uppgift. Som förmånsenhet ska antalet dagar anges.
  • Genom behandlingsregler förhindras dessutom att en ställföreträdande mottagare utan identifierare läggs till en ersättande anmälan samt görs en ändring så att uppgiften Datakälla blir obligatorisk för makuleringsmaterial som hänför sig till förmåner.

Ändringar i detaljerade anvisningar

Preciseringar kommer att införas i nästan alla inkomstregistrets detaljerade anvisningar. Ett sammandrag av ändringarna finns i början av respektive anvisning.

Exempelvis har det i anvisningen för Internationella situationer bland annat tydligare förts fram att för begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska man meddela finländsk personbeteckning, om inkomsttagare har en och alltid också skattenummer (TIN). Om hemviststaten inte beviljar skattenummer, ska i stället för skattenummer anmälas någon annan motsvarande beteckning, till exempel utländskt personnummer.

Uppdaterade anvisningar för anmälan om löner och förmåner publiceras när översättningarna blivit färdiga.

Mer information om ändringarna år 2023:

Ny vy Grundläggande uppgifter till e-tjänsten

Den nya vyn Grundläggande uppgifter introduceras i e-tjänsten i början av nästa år. I den nya vyn kan du till företag eller privatpersoner ange en adress som avviker från standarduppgifterna.

Den adress som angetts ska användas för alla brev som skickas från inkomstregistret. Om du lämnar anmälningar via e-tjänsten, ska denna adress förifyllas i betalarens uppgifter.

Ändringar i beställning av certifikat

Skatteförvaltningens nya certifikattjänst tas i bruk 2023. Gränssnittsansökningar och beställningar av certifikat görs och administreras i den nya tjänsten.

Efter att den nya tjänsten tagits i bruk är det inte längre möjligt att beställa eller administrera certifikat i inkomstregistrets e-tjänst. Införande av den nya tjänsten påverkar inte giltiga certifikat, och de används normalt under hela giltighetsperioden.

Läs mer om den nya certifikattjänsten och dess tidtabell

Sidan har senast uppdaterats 19.12.2022