Anmälan om förmånsuppgifter

Anmäl med anmälan om förmånsuppgifter förmåner eller pensioner som betalats till en inkomsttagare under en och samma betalningsdag. Anmäl även poster som dras av från den prestation som betalas ut, dvs. t.ex. förskottsinnehållning. Man kan lämna in flera anmälningar om förmånsuppgifter för samma inkomsttagare och samma betalningsdag.

Du kan även använda en anmälan om förmånsuppgifter som du tidigare lämnat in som grund för den nya anmälan. Hämta den anmälan om förmånsuppgifter som du önskar på sidan Inlämnade anmälningar och välj Använd som grund.

Observera att man för närvarande inte kan spara anmälningar som halvfärdiga.

Anmälan om förmånsuppgifter har indelats i fem steg:

  1. Allmänna uppgifter
  2. Betalare
  3. Inkomsttagare
  4. Utbetalda prestationer
  5. Förhandsgranskning

Det finns både obligatoriska och frivilliga uppgifter på anmälan. Om du inte har fyllt i alla obligatoriska fält kan du inte skicka anmälan förrän du har angett de obligatoriska uppgifterna.

1. Allmänna uppgifter

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

Ange betalningsdagen för prestation i formatet ddmmåååå. Du kan välja betalningsdag från kalendern genom att klicka på kalenderikonen. Du kan välja den innevarande dagen på kalendern genom att klicka på Den innevarande dagen.

Med betalningsdag avses den dag då pensionen eller förmånen finns tillgänglig för inkomsttagaren. Om du inte vet vilken dag prestationen kommer att finnas på inkomsttagarens konto, anmäl den dag då förmånsbetalaren har betalat ut prestationen.

T.ex. i återkravssituationer har prestationen inte någon egentlig betalningsdag. Anmäl i dessa fall den dag då återbetalningen har behandlats i förmånsbetalarens system.

Anmälningsreferens

Anmälningsreferensen identifierar den anmälan som lämnats in till inkomstregistret. Du kan skapa referensen själv. Om du inte skapar någon referens själv, kommer inkomstregistret att skapa en referens för dig.

Varje anmälan ska ha sin egen referens som kan bestå t.ex. av bokstäver och siffror. En anmälningsreferens kan skapas t.ex. på basis av betalningsdagen och ett löpnummer eller på något annat sätt som är tillämpligt för betalaren. Anmälningsreferensen kan innehålla högst 40 tecken som kan vara både bokstäver och siffror. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

Anmälningens kontaktperson

Ange namn och telefonnummer på den person som kan ge ytterligare information om anmälan. Ange om du så önskar även denna persons e-postadress och ansvarsområde.

Du kan lägga till fler kontaktpersoner genom att välja Lägg till en kontaktperson.

2. Betalare

FO-nummer och landskod

Betalarens FO-nummer och landskod har fyllts i på anmälan från inkomstregistrets kunduppgifter. Om betalaren har både ett FO-nummer och en utländsk identifierare, ange båda genom att välja Lägg till en identifierare.

Lägg till en identifierare

Typ av identifierare: Välj typ av identifierare i rullgardinsmenyn. Om inget av alternativen är lämpligt för situationen, välj Annan identifierare.

Identifierare: Ange en identifierare.

Landskod: Om du anger någon annan identifierare än ett FO-nummer, ange landskoden för det land som beviljat identifieraren.

Landets namn: Om du som landskod anger 99 Okänd, ange även landets namn.

Organisationens namn

Ange organisationens namn om betalaren inte har ett FO-nummer.

Betalarens adress

Ange betalarens adressuppgifter om betalaren inte har ett FO-nummer. Ange antingen gatuadress eller postbox och ange även landskoden. Om du som landskod anger 99 Okänd, ange även landets namn.

Betalarens underorganisation

Om organisationen använder underorganisationens identifierare, ange betalarens underorganisation. Du kan ange endast en underorganisation.

Typ av underorganisationens identifierare: Välj Betalarens egen koduppsättning.

Underorganisationens identifierare: Ange identifieraren för förmånsbetalarens underorganisation, t.ex. redovisningsenhetens nummer.

3. Inkomsttagare

Typ av identifierare och identifierare

Välj typ av inkomsttagarens identifierare och ange identifieraren. Använd i första hand en finländsk personbeteckning.

Om inkomsttagaren har både en finländsk och en utländsk identifierare, ange båda genom att välja Lägg till en identifierare.

Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ange inkomsttagarens skattenummer (TIN) i hemviststaten.

Om inkomsttagaren inte har någon identifierare alls, välj Ingen identifierare. Observera att inkomsttagarens identifierare ska anmälas om det finns en sådan.

Landskod

Om du som inkomsttagarens identifierare anger något annat än en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer, lägg även till landskoden för det land som har beviljat identifieraren.

Landets namn

Om du som landskod anmäler 99 Okänd, lägg även till landets namn.

Efternamn och förnamn eller annat namn, födelsedatum, kön

Om du som inkomsttagarens identifierare anger något annat än en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer, är inkomsttagarens efternamn och förnamn, födelsedatum och kön obligatoriska uppgifter.

Ange ett annat namn om namnet inte kan anges i formatet "förnamn efternamn", dvs. t.ex. då inkomsttagaren är ett dödsbo.

Inkomsttagarens adress i hemviststaten

Om du som inkomsttagarens identifierare anger något annat än en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer, anmäl även inkomsttagarens adressuppgifter. Ange antingen gatuadress eller postboxadress och ange även landskoden. Om du som landskod anger 99 Okänd, ange även landets namn.

Uppgifter om en begränsat skattskyldig inkomsttagare

Kryssa för alternativet Inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland.

Kryssa för alternativet Förskottsinnehållning verkställs på inkomsten, om en begränsat skattskyldig inkomsttagare har begärt progressiv beskattning i stället för källbeskattningen. Detta val förutsätter att det i inkomsttagarens skattekort finns en anteckning om progressiv beskattning.

Hemviststatens landskod

Ange landskoden för en begränsat skattskyldig inkomsttagares hemviststat. Observera att landskoden inte kan vara FI Finland.

Hemviststatens namn

Om du som landskod anmäler 99 Okänd, anmäl även landets namn.

4. Utbetalda prestationer

Lägg till ett inkomstslag

Anmäl de prestationer som betalats till inkomsttagaren med inkomsttagarens inkomstslag genom att välja Lägg till ett inkomstslag.

Inkomstslag

Du kan söka inkomstslag med dess namn, del av namn eller kodvärde.

Belopp

Anmäl penningbeloppet för inkomstslaget i euro. Om prestationen har betalats i annan valuta, konvertera den till euro med hjälp av ECB:s gällande referenskurs på betalningsdagen. Om du anmäler prestationen till inkomstregistret på förhand, använd referenskursen för anmälningsdagen för konverteringen.

Negativt belopp: Av inkomstslagen kan endast förskottsinnehållningen eller källskattebeloppet anmälas som negativa, dvs. med minustecken.

Ändrat inkomstslag, nytt inkomstslag

Anmäl det nya inkomstslaget med en ersättande anmälan då du anmäler en retroaktiv ändring av inkomst, men det inte är fråga om en ogrundad förmån eller regress.

Om inkomsten ändras retroaktivt får det ursprungliga inkomstslaget inte korrigeras så att inkomsten kan beskattas korrekt.

Skatteplikten för förmånen

Redigera vid behov uppgiften Skatteplikten för förmånen genom att välja det rätta alternativet i rullgardinsmenyn. Anmäl uppgiften om skatteplikten för den utbetalda inkomsten avviker från det förvalda värdet för inkomstslaget. Läs om uppgiften Skatteplikten för förmånen i anvisningen.

Tilläggsuppgifter om inkomstslaget

Välj tilläggsuppgift för inkomstslaget om något av alternativen gäller inkomstslaget. Läs mer om tilläggsuppgifter om inkomstslaget i anvisningen.

Intjäningsperiod

Ange som intjäningsperiod den sammanhängande tidsintervall under vilken inkomsten har influtit. Ange intjäningsperiod med en kalenderdags noggrannhet.

Varje inkomstslag kan ha olika långa intjäningsperioder, men du kan endast anmäla en intjäningsperiod för vart och ett av inkomstslagen.

Om inkomsten är fortlöpande till sin natur och man inte kan fastställa en egentlig intjäningsperiod för den, anmäl den kalendermånad för vilken inkomsten betalas ut. Om någon intjäningsperiod inte kan fastställas alls, t.ex. då det är fråga om en engångsersättning eller ett inkomstslag av avdragstyp, anmäl prestationens betalningsdag som intjäningsperiod.

Om det är fråga om återkrävd inkomst eller en återbetalning på eget initiativ, anmäl intjäningsperioden under punkten Tilläggsuppgifter om återbetalning.

Tilläggsuppgifter om återbetalningen

Anmäl tilläggsuppgifter om återbetalning om du av tilläggsuppgifter om inkomstslaget kryssade för Återkrav eller Återbetalning på eget initiativ.

Datum för återbetalning: Anmäl som datum för återbetalning den dag då inkomsttagaren har återbetalat prestationen eller då återkravet har kvittats mot en annan förmån.

Förskottsinnehållning på återbetalning: Anmäl beloppet av förskottsinnehållning på en återkrävd, återbetald eller kvittad prestation, om prestationen har utgjort förskottsinnehållningspliktig inkomst och återkrävts i netto.

Källskatt på återbetalning: Anmäl beloppet av förskottsinnehållning på en återkrävd, återbetald eller kvittad prestation, om prestationen har utgjort inkomst som omfattas av källskatt och återkrävts i netto.

Ursprunglig betalningsperiod: Anmäl den period under vilken den återkrävda inkomsten eller inkomst som återbetalats på eget initiativ ursprungligen har betalats ut. Den ursprungliga betalningsperioden ska anges med ett kalenderårs noggrannhet.

Betalningsdag för den ursprungliga prestationen: Anmäl den dag då prestationen ursprungligen har betalats till inkomsttagaren.

Regress från skattefri inkomst

Anmäl betalningsdagen för en regressprestation, om du av tilläggsuppgifterna om inkomstslaget kryssade för alternativet Regress och om regressen avser skattefri inkomst. Om betalningsdagen inte är känd, anmäl den dag då prestationstagaren har mottagit prestationen.

Förmånsenhet

Antal enheter: Anmäl antalet enheter, t.ex. antalet betalningsdagar som utgör grund för förmånen, om enheten för förmånen är en dag. Observera att uppgiften inte kan anmälas som negativ.

För inkomstslagen för arbetslöshetsförmåner ska förmånsenheten anges. Om det är fråga om en ogrundad förmån, anmäl som antalet enheter med en ersättande anmälan noll (0) dagar. Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan, eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift.

Enhet: Välj den enhet som ska användas vid anmälan om förmånen.

Pension till en begränsat skattskyldig inkomsttagare

Om prestationen avser en pension som betalats till en begränsat skattskyldig, välj rätt grund för pensionen i rullgardinsmenyn. Läs om grunderna för pension till begränsat skattskyldiga inkomsttagare i anvisningen.

Uppgifter om försäkringen (lagen om skatt på arv och gåva)

Anmäl uppgifterna om försäkringen, om du med inkomstslaget anmäler någon av följande uppgifter om Skatteplikten för förmånen:

  • Skattefri, uppgift som avses i lagen om skatt på arv och gåva ges
  • Kapitalinkomst, uppgift som avses i lagen om skatt på arv och gåva anges.

Försäkringsnummer: Anmäl den identifierare som den part som beviljat försäkringen gett till försäkringen.

Grundläggande uppgifter om försäkringstagaren: Med försäkringstagaren avses en avliden person även om försäkringen har tecknats av arbetsgivaren.

Typ av försäkringstagarens identifierare och identifierare: Ange typ av försäkringstagarens identifierare och identifieraren. Använd i första hand en finländsk personbeteckning.

Försäkringstagaren kan ha flera identifierare. Om försäkringstagaren har både en finländsk och en utländsk identifierare, rekommenderas det att man anmäler uppgifterna om båda identifierarna genom att välja Lägg till en identifierare.

Om försäkringstagaren inte har någon finländsk eller utländsk kundidentifierare alls, välj som typ av identifierare Ingen identifierare. Anmäl i dessa fall försäkringstagarens namn, födelsedatum, kön och adressuppgifter.

Landskod: Anmäl landskoden för det land som beviljat försäkringstagarens identifierare.

Landets namn: Om du som landskod anmäler 99 Okänd, anmäl även landets namn.

Efternamn och förnamn: Anmäl försäkringstagarens namn, om försäkringstagaren inte har någon finländsk kundidentifierare.

Annat namn: Anmäl försäkringstagarens namn, om försäkringstagaren inte har någon finländsk kundidentifierare. Anmäl ett annat namn om namnet inte kan anmälas i formatet "efternamn förnamn.

Födelsedatum: Anmäl försäkringstagarens födelsedatum, om försäkringstagaren är en fysisk person och inte har någon finländsk kundidentifierare.

Kön: Anmäl försäkringstagarens kön, om försäkringstagaren är en fysisk person och inte har någon finländsk kundidentifierare.

Försäkringstagarens adress: Anmäl försäkringstagarens adress, om försäkringstagaren inte har någon finländsk kundidentifierare.

Landskod: Anmäl landskoden för försäkringstagarens hemviststat.

Landets namn: Om du som landskod anmäler 99 Okänd, anmäl även landets namn.

Lägg till avdrag

Anmäl ett avdrag som avser inkomstslaget genom att välja Lägg till avdrag. Anmäl uppgifterna om avdrag även i de fall där hela inkomsten betalas till en ställföreträdande mottagare i stället för inkomsttagaren.

De poster som anmäls som totalbelopp och dras av från inkomsterna, t.ex. förskottsinnehållning och källskatt, anmäls som sitt eget inkomstslag under punkten Lägg till inkomstslag. Dylika poster av avdragstyp anmäls alltså inte som avdrag på inkomstslaget.

Inkomstslag för avdrag

Om avdraget avser en inkomst som betalats ut tidigare, ange som inkomstslag för avdraget det inkomstslag med vilket den tidigare inkomsten har anmälts till inkomstregistret. Om inkomsten inte har anmälts eller det inte finns något passande inkomstslag, välj "Annan förmån" eller "Annan pension". Om avdraget inte avser en inkomst som betalats ut tidigare, ange som inkomstslag för avdraget samma inkomstslag som för den inkomst som avdraget görs på.

Avdragsbelopp

Anmäl penningbeloppet för avdraget i euro. Observera att avdragsbeloppet inte kan vara negativt.

Om prestationen har betalats i annan valuta än i euro, konvertera den till euro med hjälp av ECB:s gällande referenskurs på betalningsdagen för den ursprungliga prestationen. Om du anmäler prestationen till inkomstregistret på förhand, använd referenskursen för anmälningsdagen för konverteringen.

Typ av avdrag

Välj typ av avdrag. Du kan ange endast en typ av avdrag. Läs mer om typerna av avdrag i anvisningen.

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

Anmäl som intjäningsperiod för avdraget en sammanhängande intjäningsperiod med en kalenderdags noggrannhet. Intjäningsperioden för den ursprungliga förmånen ska i regel motsvara intjäningsperioden för det inkomstslag som avdraget görs på. Om avdraget inte avser inkomst som betalats ut tidigare, ange som intjäningsperiod intjäningsperioden för det inkomstslag som avdraget görs på.

Om avdraget orsakas t.ex. av en situation av regresstyp och avser inkomst som betalats ut tidigare, är intjäningsperioden för den ursprungliga förmånen intjäningsperioden för den inkomst som betalats ut tidigare.

Betalningsdagen för den ursprungliga prestationen

Anmäl betalningsdagen för den ursprungliga prestationen eller en annan anmälningsdag.

Redovisningsperiod

Anmäl redovisningsperioden, dvs. den tidsperiod för vilken inkomst redovisas för den ställföreträdande mottagaren eller för vilken den ställföreträdande mottagaren haft rätt till inkomsten. Det kan endast finnas en redovisningsperiod.

Ställföreträdande mottagare

Uppgifterna om en ställföreträdande mottagare anmäls t.ex. i regressituationer där inkomsttagarens inkomst i sin helhet eller delvis betalas till en annan person än inkomsttagaren själv.

Typ av ställföreträdande mottagares identifierare och identifieraren: Ange typen av den ställföreträdande mottagarens identifierare och identifieraren. Välj Ingen identifierare endast om den ställföreträdande mottagaren inte har någon finländsk eller utländsk identifierare.

Landskod: Anmäl landskoden för det land som beviljat identifieraren, om du som den ställföreträdande mottagarens identifierare anmäler något annat än ett FO-nummer eller en finländsk personbeteckning.

Landets namn: Om du som landskod anmäler 99 Okänd, anmäl även namnet på det land som beviljat den ställföreträdande mottagarens identifierare.

Efternamn och förnamn: Anmäl den ställföreträdande mottagarens namn, om den ställföreträdande mottagaren är en fysisk person. Uppgiften är obligatorisk, om den ställföreträdande mottagaren saknar en finländsk kundidentifierare.

Annat namn: Anmäl den ställföreträdande mottagarens namn, om den ställföreträdande mottagaren inte är en fysisk person och namnet inte kan anges i formatet "efternamn förnamn". Uppgiften är obligatorisk, om den ställföreträdande mottagaren saknar en finländsk kundidentifierare.

Födelsedatum och kön: Anmäl den ställföreträdande mottagarens födelsedatum och kön, om den ställföreträdande mottagaren är en fysisk person och inte har någon finländsk kundidentifierare.

Typ av ställföreträdande mottagare: Anmäl en typ av ställföreträdande mottagare. Läs mer om typerna av ställföreträdande mottagare.

Den ställföreträdande mottagarens adress: Anmäl den ställföreträdande mottagarens adress, om den ställföreträdande mottagaren saknar en finländsk kundidentifierare. Om det inte finns något postnummer i den utländska adressen, kan du ange landskoden med två bokstäver under punkten Postnummer.

Landskod: Ange landskoden till den ställföreträdande mottagarens adress.

Landets namn: Om du som landskod anmäler 99 Okänd, anmäl även landets namn.

5. Förhandsgranskning

Kontrollera de uppgifter som du har angett. Om det finns fel eller brister i anmälan, räknas de upp på sidan Förhandsgranskning. Gå vid behov tillbaka och redigera uppgifterna i anmälan.

Sänd anmälan genom att välja Sänd. Du ser en mottagningskvittering på skärmen när anmälan har sparats i inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 29.12.2023