Tilläggsuppgifter om inkomstslaget

Vid behov kan du ange flera tilläggsuppgifter om inkomstslaget.

Engångsersättning

Välj detta alternativ om någon av följande förutsättningar uppfylls:

  • Betalningen av inkomsten är inte återkommande (t.ex. begravningsbidrag eller dröjsmålsförhöjning), dvs. vid betalningstidpunkten för prestationen finns varken uppgift eller beslut om en ny betalning. Om betalningen upprepas regelbundet, till exempel en gång om året, är det inte fråga om en engångsersättning.
  • Inkomsten betalas retroaktivt och dess intjäningsperiod under minst tre månader hänför sig till tidigare tidsperioder än skatteåret.

En retroaktiv inkomst delas enligt skatteåren och anmäls som två prestationer, om intjäningsperioden för den retroaktiva inkomsten hänför sig till både året före skatteåret (för minst tre månader) och det innevarande skatteåret. Uppgiften Engångsersättning ska anges för båda prestationerna.

Retroaktiv inkomst anmäls som en engångsersättning även om den betalas retroaktivt för tiden före skatteåret för enskilda månader på så sätt att tidsperioden i sin helhet är minst tre månader lång (t.ex. 1.3–15.5.2021 och 20.6–10.8.2021).

Om intjäningsperioden för en retroaktiv inkomst i sin helhet hänför sig till innevarande skatteår eller till föregående skatteår för mindre än tre månader, ska du inte ange uppgiften Engångsersättning.

  • Inkomsten betalas i förväg och dess intjäningsperiod är över 12 månader.
  • Det är fråga om återkrav och inkomsten har anmälts som en engångsersättning även i den ursprungliga anmälan.

Obs! Du kan välja endast en av följande tilläggsuppgifter om inkomstslaget: ogrundad förmån, återkrav, återbäring på eget initiativ eller regress.

Ogrundad förmån

Välj detta alternativ endast om du med en ersättande anmälan anmäler en prestation som ogrundad förmån.

Ogrundad förmån avser en prestation som inkomsttagaren inte är berättigad till. En prestation kan vara en ogrundad förmån till exempel om förmånen har betalats på felaktiga grunder, till fel person eller till ett för högt belopp eller när förhållandena för beviljande av förmånen ändras.

Inlämnande av en ersättande anmälan förutsätter att prestationen först har anmälts med en ny anmälan till inkomstregistret. Prestationen ändras till en ogrundad förmån genom att tilläggsuppgift om ogrundad förmån anges vid inkomstslaget.

Om du som ogrundad förmån anmäler en prestation som inte tidigare har anmälts till inkomstregistret, ska du lämna in en ny anmälan och ange prestationen med inkomstslaget Ogrundad förmån (1270).

Återkrav

Välj detta alternativ om en inkomst som tidigare har anmälts till inkomstregistret återkrävs av inkomsttagaren. En inkomst kan återkrävas till exempel när en förmån har betalats till fel person eller till ett för högt belopp.

Återbäring på eget initiativ

Välj detta alternativ om en inkomst som tidigare anmälts till inkomstregistret betalas tillbaka till förmånsbetalaren av inkomsttagaren, utan att det är fråga om en ogrundad förmån eller återkrav i anknytning till detta.

Dröjsmålsförhöjning

Välj detta alternativ om den utbetalade inkomsten har en karaktär av sådan dröjsmålsförhöjning som enligt 61 a § i inkomstskattelagen beskattas på samma sätt som huvudprestationen.

Om du med samma anmälan anmäler en prestation som har samma kod för inkomstslag som dröjsmålsförhöjningen ska du anmäla dessa som separata prestationer.

Regress

Välj detta alternativ om förmånsbetalaren har fått tillbaka en prestation till exempel av en annan socialskyddsanstalt. Uppgiften ska vanligen lämnas in med en ersättande anmälan.

Rättelse av betalning

Välj detta alternativ om sådan inkomst betalas till inkomsttagaren som redan har ingått i en betalningstransaktion som anmälts till inkomstregistret.

Uppgiften ska lämnas in med en ersättande anmälan i situationer där en förmånsbetalare av en tidigare prestation har betalat ett för litet eller för högt belopp till en ställföreträdande mottagare och förmånsbetalaren korrigerar felet.

Påverkar inte beskattningen

Välj detta alternativ om en inkomst som betalas till inkomsttagaren eller som inkomsttagaren återbetalar inte påverkar inkomsttagarens beskattning. Uppgiften lämnas in till Skatteförvaltningen och används i följande situationer:

  • för att förhindra dubbelbeskattning av samma inkomst när den inkomst som betalas redan tidigare har anmälts som skattepliktig inkomst
  • för att förhindra ett ogrundat avdrag när inkomsttagaren återbetalar en prestation som inte heller tidigare har beskattats.
Sidan har senast uppdaterats 14.10.2020