Typ av ställföreträdande mottagare

Med ställföreträdande mottagare avses att en förmån betalas i sin helhet eller delvis till en annan mottagare än inkomsttagaren själv, till exempel i en regressituation. Du kan ange endast en typ av ställföreträdande mottagare.

Folkpensionsanstalten

Välj detta alternativ om Folkpensionsanstalten är ställföreträdande mottagare. Folkpensionsanstalten kan vara ställföreträdande mottagare i situationer där en person som erhållit förmån eller pension av FPA retroaktivt beviljas en annan social förmån eller pension, från vilken en förmån eller pension som betalats för samma tidsperiod kan återkrävas enligt lag.

Kommun eller annat socialvårdsorgan

Välj detta alternativ om ett välfärdsområde är ställföreträdande mottagare.

Välfärdsområdet fungerar som ställföreträdande mottagare i följande situationer:

 • En persons förmån betalas till välfärdsområdet för att ersätta kostnaderna för personens institutionsvård.
 • En förmån betalas till välfärdsområdet i en situation där välfärdsområdet är skyldig att använda förmånen till dess mottagares nytta eller i övrigt så som denne önskar (s.k. livsstilsbestämmelse).
 • Välfärdsområdet erhåller inkomsttagarens förmån med stöd av lag (s.k. klientavgiftslagen).

I förmånsanmälningar där betalningsdagen eller en annan anmälningsdag är 31.12.2022 eller tidigare har ställföre-trädande mottagaren varit en kommun. I anmälningar där betalningsdagen eller en annan anmälningsdag är 1.1.2023 eller senare är ställföreträdande mottagaren ett välfärdsområde.

Fordringsägare

Välj detta alternativ om en producent av rehabiliteringstjänster, en sjukkassa eller en arbetsplatskassa är ställföreträdande mottagare.

 • Med producenter av rehabiliteringstjänster avses offentliga och privata serviceproducenter samt producenter inom den tredje sektorn. Producenterna av rehabiliteringstjänster producerar bland annat yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringspsykoterapi, krävande medicinsk rehabilitering eller rehabilitering enligt prövning. En person kan välja en sådan rehabiliteringstjänst om förmånsbetalaren har ett avtal med serviceproducenten.
 • Sjukkassorna beviljar förmåner enligt sjukförsäkringslagen och tilläggsförmåner enligt sina stadgar.
 • Arbetsplatskassorna ansvarar tillsammans med FPA:s kontor för verkställandet av den allmänna sjukförsäkringen i hela landet. Utöver förmånerna enligt sjukförsäkringslagen betalar kassorna tilläggsförmåner till sina medlemmar enligt sina stadgar.

Annan betalningsmottagare

Välj detta alternativ om den ställföreträdande mottagaren är:

 • konkursbo
 • innehavare av panträtt
 • privat placering dvs. en fosterförälder dit ett barn har placerats enligt 81 § i barnskyddslagen; en privat investering kräver kommunens godkännande
 • hyresvärd till vilken bostadsbidrag betalas direkt i stället för till inkomsttagaren utifrån fullmakt från inkomsttagaren
 • familjemedlem till en fånge, dvs. en person som en pensionstagare som hamnat i fängelse har försörjt före fängelsetiden
 • annat samfund, till exempel en kommunal begravningsbyrå
 • annan person, dvs. en person till vilken handikappbidrag för en person under 16 år betalas med kommunens samtycke, då det av en särskild orsak inte är ändamålsenligt att betala förmånen till barnets intressebevakare. Annan person kan vara till exempel en familjevårdare på ett familjehem.

Patientförsäkringscentralen

Välj detta alternativ om Patientförsäkringscentralen (PFC) är ställföreträdande mottagare. Patientförsäkringscentralen handhar centraliserat ersättningar för personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård och främjar patientsäkerheten.

Arbetspensionsanstalt

Välj detta alternativ om en arbetspensionsanstalt är ställföreträdande mottagare. Med arbetspensionsanstalter avses arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassor som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring samt B-pensionsstiftelser och AB-pensionsstiftelsers B-avdelningar.

En arbetspensionsanstalt kan vara ställföreträdande mottagare i situationer där en person som erhållit arbetspension retroaktivt beviljas en primär förmån, från vilken arbetspension som betalats för samma tidsperiod kan återkrävas enligt lag.

Sysselsättningsfonden

Välj detta alternativ om Sysselsättningsfonden är ställföreträdande mottagare. Sysselsättningsfonden kan vara ställföreträdande mottagare i en situation där en person som erhållit vuxenutbildningsstöd retroaktivt beviljas en annan social förmån, från vilken vuxenutbildningsstöd som utan grund betalats för samma tidsperiod kan återkrävas enligt lag.

Arbetsgivare

Välj detta alternativ om en arbetsgivare är ställföreträdande mottagare. En arbetsgivare kan vara ställföreträdande mottagare exempelvis i en situation där en inkomsttagare har fått lön för sjuktid som ett försäkringsbolag ersätter i form av dagpenning till arbetsgivaren.

Arbetslöshetskassa

Välj detta alternativ om en arbetslöshetskassa är ställföreträdande mottagare. Arbetslöshetskassan kan vara ställföreträdande mottagare i en situation där en person som erhållit inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd retroaktivt beviljas en annan social förmån, från vilken inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd som utan grund betalats för samma tidsperiod kan återkrävas enligt lag.

Utländsk anstalt

Välj detta alternativ om ställföreträdande mottagare är till exempel en statlig anstalt i ett EU- eller EES-land, en anstalt i ett socialskyddsland eller en annan utländsk anstalt.

Observera att en utländsk anstalt inte kan vara en utländsk fysisk person.

Skadeförsäkringsbolag

Välj detta alternativ om ett skadeförsäkringsbolag är ställföreträdande mottagare. Med skadeförsäkringsbolag avses försäkringsbolag, försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, olycksfallsförsäkringsbolag eller trafikförsäkringsbolag.

Staten

Välj detta alternativ om staten eller ett statligt affärsverk är ställföreträdande mottagare.

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2023