Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig

Ange grunden för pensionen om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig och du anmäler skattepliktig pension. Kontrollera i dokumentet Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag på webbsidan Dokumentation för vilka inkomstslag uppgiften ska anmälas.

Uppgiften används för beskattningen av en begränsat skattskyldig och för att fullgöra Finlands skyldigheter i fråga om internationellt utbyte av beskattningsuppgifter. Vid skatteavtalssituationer påverkas beskattningen av pensioner i allmänhet av huruvida pensionen betalats utifrån tjänstgöring för ett offentligt samfund eller för en privat arbetsgivare. Om den pension som betalas till inkomsttagaren innehåller delar som beskattas på olika grunder ska varje del av pensionen anmälas som en separat prestation.

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i annan verksamhet än affärsverksamhet

I allmänhet innehar källstaten rätt att beskatta pension som tjänats in genom tjänstgöring för ett offentligt samfund.

Arbetspension som betalas av ett offentligt samfund och intjänats i affärsverksamhet

I skatteavtalen föreskrivs ofta att bestämmelserna om pension som intjänats i en offentlig tjänst inte tillämpas på pension som erhållits för arbete som utförts i samband med affärsverksamhet som bedrivits av ett offentligt samfund.

Pension som inte är arbetspension och som betalas av Folkpensionsanstalten eller Statskontoret

Välj detta alternativ när FPA eller Statskontoret betalar lagstadgad pension till en begränsat skattskyldig.

Annan prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Arbetspension som tjänats in i ett annat än ett offentligt samfund, i den privata eller i den s.k. tredje sektorn kan i allmänhet beskattas i inkomsttagarens hemstat. I allmänhet har Finland beskattningsrätt vad gäller pension som grundar sig på socialskyddslagstiftningen (i så gott som alla skatteavtal). Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen samt arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ingår i socialskyddslagstiftningen.

Annan prestation än en prestation som grundar sig på socialskyddslagstiftningen

Välj detta alternativ när det är fråga om en frivillig pension som köpts av personen själv eller av arbetsgivaren eller till exempel om en pension som grundar sig på en trafikförsäkring eller annan riskförsäkring. Trafikförsäkringen ingår i det obligatoriska försäkringsskyddet på samma sätt som grupplivförsäkringen, patientförsäkringen och andra motsvarande försäkringar.

Sidan har senast uppdaterats 14.10.2020