Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ränteväxlingsavtal som anknyter till bostadslån

Diarienummer
A176/200/2013
Giltighet
−2.11.2014

Beskrivning av ärendet

I samband med bostadslån marknadsför bankerna även ränteväxlingsavtal. Ett banklån kan skyddas mot ränterisker genom ett ränteväxlingsavtal. Det skyddade lånet ändras inte. Den skattskyldige betalar ränta på bostadslånet till borgenären trots ränteväxlingsavtalet.

Eftersom räntenivån varierar kan låntagaren på grund av ett ränteväxlingsavtal antingen ta emot eller erlägga betalningar med den andra avtalsslutande parten, som kan vara borgenären (banken) för det skyddade lånet eller en helt utomstående part. Med prestation som betalas med stöd av ränteväxlingsavtalet avses det belopp som återstår att betala för den skattskyldige efter att avtalsparternas respektive betalningar nettoregistrerats i bokföringen.

Med ränteväxlingsavtal avses i detta sammanhang alla sådana ränteskyddsavtal som ingås skilt från det egentliga bostadslånet, t.ex. avtal om räntegolv och räntetak, avtal om räntekrage (räntekorridor) och egentliga ränteväxlingsavtal.

Ställningstagande

Det finns ingen uttrycklig rättspraxis om hur sådana här ränteväxlingsavtal ska behandlas. Ränteväxlingsavtalet och det ursprungliga avtalet om bostadslån behandlas i inkomstbeskattningen av fysiska personer som två skilda avtal oberoende av hur ränteväxlingsavtalet tekniskt sett har genomförts. Ett ränteskydd som förverkligats med hjälp av ett ränteväxlingsavtal ska således betraktas som ett särskilt instrument (derivatavtal) och dess behandling i beskattningen ska avgöras särskilt.

Som ränta på bostadslån betraktas i beskattningen endast den ränta som motsvarar det ursprungliga låneavtalet. En sådan ränta får dras av delvis enligt förutsättningarna i 58 § i inkomstskattelagen (ISkL).

De accessoriska kostnaderna på bostadslånet får inte dras av i beskattningen. Prestationer som betalats till banken på basis av ett ränteväxlingsavtal betraktas inte som ränta i beskattningen. Således får de prestationer som betalats till banken enligt ett ränteväxlingsavtal som ingåtts i samband med ett bostadslån inte dras av som ränta på bostadslån i beskattningen. Dessa prestationer är inte heller avdragbara i beskattningen på någon annan grund.

En prestation som banken betalat till kunden med stöd av ett ränteväxlingsavtal utgör skattepliktig kapitalinkomst oberoende av lånets användningsändamål. Enligt den allmänna bestämmelsen i ISkL 32 § utgör prestationen kapitalinkomst hos mottagaren, varför det skyddade objektet (bostadslånet) inte har betydelse för skattebehandlingen.   

 

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Jukka PuolakanahoSidan har senast uppdaterats 19.11.2013