Skatteklassen som ska tillämpas vid arvs- och gåvobeskattningen

Diarienummer
A5/3770/2013
Giltighet
Tills vidare

Beskrivning av ärendet

Vilken skatteklass ska man tillämpa på förvärv genom testamente eller gåva i situationer där:

 • testamentstagaren är makens barn,
 • testamentstagaren är exmakens barn,
 • testamentstagaren är exmakens barn och barnets förälder har gift om sig,
 • gåvotagaren är den döda makens barn,
 • gåvotagaren är exmakens barn eller
 • gåvotagaren är exmakens barn och gåvogivaren eller barnets förälder har gift om sig?

Bakgrund

Lagstiftning

Enligt 3 § i äktenskapslagen upplöses äktenskapet när den ena maken avlider eller dödförklaras eller när domstol dömer till äktenskapsskillnad mellan makarna.
Enligt 11 § i lagen om skatt på arv och gåva hänförs de som får en andel i ett dödsbo till två skatteklasser:

I. arvlåtarens make eller maka, arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led, makes eller makas arvinge i rakt nedstigande led samt arvlåtarens trolovade eller sambo enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011) upp till det belopp som sambon eller den trolovade har fått i bidrag enligt 8 kap. 2 § i ärvdabalken, samt

II. annan släkting eller utomstående.

Lagberedning

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva (2007/58) föreslogs att tredje skatteklassen skulle bli slopad och att kretsen av personer som hörde till första skatteklassen skulle utvidgas vidare jämfört med det tidigare.

Slutsatser

Den 11 § i lagen om skatt på arv och gåva som trädde i kraft vid ingången av 2008 kan anses ha fört längre än tidigare lagstiftarens avsikt om att ifall förhållandet mellan överlåtaren och mottagaren formellt sett är eller har varit nära, ska förvärvet beskattas enligt första skatteklassen. Om förhållandet däremot formellt sett är eller har varit avlägset, ska förvärvet beskattas enligt andra skatteklassen.

Ställningstagande

11 § i lagen om skatt på arv och gåva tolkas så att arvs- och gåvobeskattningen verkställs enligt första skatteklassen i förvärv där:

 • testamentstagaren är makens barn,
 • testamentstagaren är exmakens barn,
 • testamentstagaren är exmakens barn och barnets förälder har gift om sig,
 • gåvotagaren är den döda makens barn,
 • gåvotagaren är exmakens barn eller
 • gåvotagaren är exmakens barn och gåvogivaren eller barnets förälder har gift om sig.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Jarmo Salminen