Sovellettava veroluokka perintö- ja lahjaverotuksessa

Diaarinumero
A5/3770/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Mitä veroluokkaa sovelletaan testamentti- tai lahjasaantoon tilanteissa, joissa:

 • testamentinsaajana on aviopuolison lapsi,
 • testamentinsaajana on entisen aviopuolison lapsi,
 • testamentinsaajana on entisen aviopuolison lapsi ja lapsen vanhempi on solminut uuden avioliiton,
 • lahjansaajana kuolleen aviopuolison lapsi,
 • lahjansaajana entisen aviopuolison lapsi tai
 • lahjansaajana entisen aviopuolison lapsi ja lahjanantaja tai lapsen vanhempi on solminut uuden avioliiton?

Taustaa

Lainsäädäntö

Avioliittolain 3 §:n mukaan avioliitto purkautuu, kun toinen puoliso kuolee tai julistetaan kuolleeksi taikka kun puolisot tuomitaan avioeroon.

Perintö- ja lahjaverolain 11 §:n mukaan kuolinpesästä tulevien osuuksien saajat luetaan kahteen veroluokkaan:

I. perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen sekä perinnönjättäjän kihlakumppani tai avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa (26/2011) tarkoitettu avopuoliso saamansa perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun avustuksen määrään asti; sekä

II. muut sukulaiset ja vieraat.

Lainvalmistelutyöt

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta (2007/58) ehdotettiin, että kolmas veroluokka poistettaisiin ja laajennettaisiin ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvien henkilöiden piiriä edelleen aiemmasta.

Johtopäätökset

Vuoden 2008 alusta voimaantulleen perintö- ja lahjaverolain 11 §:n voidaan katsoa vieneen aiempaa pidemmälle lainsäätäjän tarkoitusta siitä, että mikäli antajan ja luovutuksensaajan välinen suhde muodollisin perustein tarkasteltuna on tai on ollut läheinen, saanto tulee verottaa I veroluokan mukaan, Jos suhde on tai on ollut muodollisin perustein arvioituna etäinen, verotetaan saanto II veroluokan mukaan.

Kannanotto

Perintö- ja lahjaverolain 11 §:ää tulkitaan siten, että perintö- tai lahjaverotus toimitetaan ensimmäisen veroluokan mukaan saannoissa, joissa:

 • testamentinsaajana on aviopuolison lapsi,
 • testamentinsaajana on entisen aviopuolison lapsi,
 • testamentinsaajana on entisen aviopuolison lapsi ja lapsen vanhempi on solminut uuden avioliiton,
 • lahjansaajana on kuolleen aviopuolison lapsi,
 • lahjansaajana on entisen aviopuolison lapsi tai
 • lahjansaajana on entisen aviopuolison lapsi ja lahjanantaja tai lapsen vanhempi olisi solminut uuden avioliiton.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Jarmo Salminen