Bonuspoäng och arbetsgivarens medverkan

Diarienummer
A65/200/2013
Giltighet
- 15.9.2019

Beskrivning av ärendet

I Skatteförvaltningens anvisning Bonus i beskattningen, avsnitt 1.3.5, konstateras att arbetsgivaren inte är skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller betala arbetsgivarens socialskyddsavgift på en förmån då den beviljades av en tredje part utan arbetsgivarens medverkan (HFD:2011:26).

Däremot om arbetstagaren får förmånen med arbetsgivarens medverkan, blir arbetsgivaren skyldig att betala arbetsgivarens socialskyddsavgift. När anser man att en förmån har beviljats av en tredje part med arbetsgivarens medverkan?

Ställningstagande

Genom anvisningen Bonus i beskattningen (dnr 470/39/2011, 23.3.2012) kan man inte entydigt fastställa när en förmån anses komma från en tredje part utan arbetsgivarens medverkan eller när arbetsgivaren anses ha medverkat i saken.

Man kan konstarera på en allmän nivå att arbetsgivaren anses ha medverkat i förmånen då arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans vidtagit åtgärder i syfte att koncentrera eller samla bonuspoäng eller andra förmåner till arbetstagaren. Som exempel kan nämnas följande slags uppsåtliga arrangemang:

  • Arbetstagaren har två bonuskort, ett för sina privata resor och det andra för resor i arbetet. När arbetsgivaren beställer en resa använder han det kort som är avsett för arbetstagarens privata resor i stället för det kort som skaffats för arbetsresor. Förmåner samlas då med arbetsgivarens medverkan.
  • Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om lönesättningen så att penninglönen är något mindre än den annars skulle vara men arbetstagaren får använda sina bonuspoäng från arbetsresorna för sina privata ändamål. Förmåner samlas då med arbetsgivarens medverkan.

Sådana uppsåtliga arrangemang kan omprövas i beskattningen.

Ledande skattesakkunnig Tero Määttä

Överinspektör Janne Myllymäki