CSN:2021/11

Har getts
23.4.2021
Diarienummer
VH/2422/02.05.04/2020
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Beskattning av personlig inkomst, Gränsöverskridande fusion

De sökande A och B ägde i sin helhet amerikanska C Corporation, som utövar placeringsverksamhet, på så sätt att bägge ägde 50 procent av bolagets aktiestock. Sökandena ägde i sin helhet också finländska E Ab på så sätt att bägge två ägde 50 procent av de röstberättigande Y-aktierna i bolaget. Enligt ansökningshandlingarna hade bolagen identiska ägarstrukturer avseende de röstberättigade aktierna och ekonomiska förmånerna.

Enligt ansökningshandlingarna var avsikten att införliva C Corporation i E Ab genom gränsöverskridande fusion. Fusionen genomfördes i enlighet med den lokala bolagslagstiftningen i USA. Genom fusionen skulle C Corporation med iakttagande av balanskontinuitet överföra alla sina tillgångar och skulder till det övertagande bolaget, och fusionen skulle i USA behandlas som universalsuccession utan likvidation. Inget fusionsvederlag skulle lämnas vid fusionen. I den beskattning som verkställs i USA skulle fusionen behandlas som ett skatteneutralt företagsarrangemang.

De sökande ägde hela aktiestocken i både det överlåtande och det övertagande bolaget. Fusionen påverkade inte ägarandelarna mellan A och B. Centralskattenämnden ansåg att fusionen var jämställbar med fusioner som avses i 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och att den kontinuitetsprincip som framgår av 52 b § i nämnda lag kan tillämpas på fusionen.

Förhandsavgörande för skatteåren 2021‒2022.

Inkomstskattelagen 28 §

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 § och 52 b § 4 mom.

Lagakraftvunnet