CSN:2020/36

Har getts
19.11.2020
Diarienummer
VH/4232/02.05.04/2020
Internationell beskattning, Placeringsfond

Den sökande var till sin juridiska form en delfond till Delaware Statutory Trust som stiftats genom en stiftelseurkund i USA. Trusten stiftades med stöd av lagen Investment Company Act of 1940 och enligt lagen var trusten ett registrerat öppet finansförvaltningsbolag. Den sökande var inte en juridisk person, med den hade drag av en separat juridisk person. Den sökande var ett i USA bosatt, självständig skattesubjekt, men den sökande var inte skyldig att betala skatt i USA på de inkomster som denne delade ut till andelsägarna, om den sökande delade ut årligen minst 90 % av sina intäkter till sina andelsägare. Den sökande betalade således i praktiken inte skatt på sina förvärvade inkomster i USA. Den sökande var en öppen placeringsfond som förvaltades av ett självständigt och utomstående fondbolag. En styrelse bestående av tjänstemän som utsetts av trusten ansvaradeför den sökandes förvaltning, beslutsfattande och tillsyn över placeringsverksamheten. Den sökandes medel förvarandes i ett värdepappersförvar och den sökandes verksamhet övervakades av finanstillsynsmyndigheten. Den sökandes aktier var inte noterade på värdepappersbörsen.

Centralskattenämnden ansåg att den sökande inte till sina juridiska drag direkt motsvarande någon aktör enligt finsk lagstiftning. På basis av ansökningsdokumenten konstaterade centralskattenämnden att den sökande, sett till dess juridiska och operativa drag, liknade en sådan fond i trustformat som i högsta förvaltningsdomstolens avgörandepraxis har ansetts vara jämförbar med en finländsk placeringsfond.

Centralskattenämnden ansåg med beaktande av förarbetet till 20 a § i inkomstskattelagen och högsta förvaltningsdomstolens avgörandepraxis, att under de omständigheter som beskrivs i ansökningsdokumenten kan den sökande anses motsvara en finländsk placeringsfond på det sätt som avses i 20 a § 1 mom. i inkomstskattelagen och således borde de dividendinkomster som erhållits från finländska börsbolag ha befriats från källskatt. Förhandsavgörande för skatteåren 2020‒2021.

Inkomstskattelagen 20 a §
Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 3 §

(Ej lagakraftvunnen)

Överklagat

HFD 24.6.2021 H 2325 interimistiskt beslut