KVL:2020/36

Antopäivä
19.11.2020
Diaarinumero
VH/4232/02.05.04/2020
Kansainvälinen verotus, Sijoitusrahasto

Hakija oli yksi Yhdysvalloissa perustamiskirjalla perustetun ja oikeudelliselta muodoltaan Delaware Statutory Trustin alarahastoista. Trusti oli perustettu Investment Company Act of 1940 -lain nojalla ja se oli kyseisen lain mukaan rekisteröity avoin varainhoitoyhtiö. Hakija ei ollut oikeushenkilö, mutta sillä oli erillisen oikeushenkilön piirteitä. Hakija oli Yhdysvalloissa asuva itsenäinen verosubjekti, mutta hakija ei ollut velvollinen maksamaan veroa Yhdysvalloissa osuudenomistajille jakamistaan tuloista, jos hakija jakoi vuosittain vähintään 90 % tuotoistaan osuudenomistajilleen. Hakija ei siten käytännössä maksanut veroa saamistaan tuloista Yhdysvalloissa. Hakija oli avoin sijoitusrahasto ja sitä hallinnoi itsenäinen ja ulkopuolinen rahastoyhtiö. Hakijan hallinnoinnista ja sijoitustoimintaan liittyvästä päätöksenteosta ja valvonnasta oli vastuussa trustin nimittämien toimihenkilöiden muodostama hallitus. Hakijan varoja säilytettiin arvopaperisäilytyksessä, ja hakijan toimintaa valvottiin finanssivalvontaviranomaisen toimesta. Hakijan osakkeita ei ollut listattu arvopaperipörssiin.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakija ei oikeudellisilta piirteiltään suoraan vastannut mitään Suomen lainsäädännön mukaista toimijaa. Hakemusasiakirjoista saadun selvityksen perusteella keskusverolautakunta totesi, että hakija oli oikeudellisten ja toiminnallisten piirteidensä perusteella samankaltainen sellaisen trustimuotoisen rahaston kanssa, jonka on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä katsottu rinnastuvan suomalaiseen sijoitusrahastoon.

Keskusverolautakunta katsoi tuloverolain 20 a §:n esityöt ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö huomioon ottaen, että hakemusasiakirjoissa kuvatuissa olosuhteissa hakijan voitiin katsoa vastaavan suomalaista sijoitusrahastoa tuloverolain 20 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, ja siten hakijan suomalaisilta pörssiyhtiöiltä saamat osinkotulot tuli vapauttaa lähdeverosta. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Tuloverolaki 20 a §

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 §

(Ei lainvoim.)

Valitettu

KHO 24.6.2021 H 2325 välipäätös