CSN:2020/40

Har getts
19.11.2020
Diarienummer
VH/7248/02.05.04/2020
Beskattning av personlig inkomst, Idrottsutövarfond, Ändring av stadgor, Skattefrihet för fond

Enligt ansökan planerade den stiftelse som var sökande att tillfälligt ändra stadgarna för den idrottsutövarfond som drevs i anslutning till stiftelsen så, att en väsentlig minskning i idrottsutövarens inkomstnivå på grund av COVID-19-pandemin skulle kunna berättiga idrottsutövaren att lyfta fonderade medel för att trygga sin utkomst.

Centralskattenämnden konstaterade att det i 20 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen i fråga om idrottsutövarfonder hänvisas till idrottsutövarfonder som avses i 116 a § och i 116 a § 1 mom. vidare till 116 c § i nämnda lag. Således kunde som en idrottsutövarfond som avses i 20 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen bara betraktas en fond vars stadgar är förenliga med principerna om intäktsföring i 116 c § i inkomstskattelagen.

Eftersom den ändring av stadgarna som beskrevs i ansökan gjorde det möjligt att lyfta fonderade medel före avslutad idrottskarriär som avses i 116 c § ansåg centralskattenämnden att den idrottsutövarfond som sökanden förvaltade efter stadgeändringen inte längre kunde betraktas som en sådan idrottsutövarfond som avses i 20 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för skatteåren 2020‒2021.

Inkomstskattelagen 20 § 1 mom. 2 punkten, 116 a § samt 116 c §

Lagakraftvunnet