CSN:2020/19

Har getts
16.6.2020
Diarienummer
VH/387/02.05.04/2020
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Överföring av förluster vid fusion, Dispens

A Ab hade tidigare hört till koncern D, vars vissa funktioner koncern C hade köpt år 2018. Bolagets moderbolag var B Ab vars moderbolag sedan 2017 var C Ltd. B Ab:s räkenskapsperiod var ett kalenderår. I beskattningsbeslutet för skatteåret 2018 hade det fastställts en förlust för bolaget i näringsverksamhetens förvärvskälla. Meningen var att som en del av omorganiseringen av koncernstrukturen överföra A Ab:s aktiemajoritet till C Ltd:s direkta ägo, varmed A Ab skulle bli ett direktägt dotterbolag till C Ltd och syskonbolag till B Ab. Därefter skulle B Ab fusioneras med A Ab enligt 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Enligt utredningen hade B Ab:s förlust för skatteåret 2018 uppkommit under den tid då bolaget hörde till samma intressesfär som moderbolaget C Ltd och under våren 2018 hade koncernen utvidgat sin verksamhet genom att förvärva A Ab som bedriver rörelseverksamhet till en del av koncernen. Eftersom B Ab skulle fusionera sig koncerninternt med A Ab gällde fusionen således inte en situation där någon utomstående part genom fusionen kunde få nytta av det fusionerade bolagets förlust. När man dessutom beaktade ordalydelsen i 123 § 2 mom. i inkomstskattelagen samt det faktum att B Ab enligt ansökan själv hade rätt att dra av den för skatteåret 2018 fastställda förlusten, ansåg centralskattenämnden att den näringsförlust som hade fastställts för B Ab för skatteåret 2018, under de omständigheter som beskrevs i ansökan, genom en fusion som verkställdes enligt 52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, skulle överföras till A Ab:s beskattning som avdrag.

Centralskattenämnden konstaterade att 122 § 1 mom. i inkomstskattelagen avser ett samfunds begränsade rätt att dra av förlust på grund av ett ägarbyte som skett under förluståret eller därefter. Då det överlåtande och övertagande samfundet fram till fusionen var separata samfund, hade det ingen betydelse med tanke på rätten att senare dra av B Ab:s förluster i A Ab:s beskattning att A Ab hade haft ägarbyten före fusionsåret. Om A Ab emellertid under fusionsåret eller därefter hade ett sådant ägarbyte som avses i 122 § 1 mom. i inkomstskattelagen, kunde A Ab dra av den förlust som överfördes till bolaget vid fusionen endast om Skatteförvaltningen beviljade bolaget ett sådant tillstånd som avses i 122 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Förhandsavgörande för skatteåren 2020–2021.

122 § 1 mom. och 3 mom. samt 123 a § 2 mom. i inkomstskattelagen
52 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Omröstning 4–4

(Ej lagakraftvunnet)

Överklagat