KVL:2020/19

Antopäivä
16.6.2020
Diaarinumero
VH/387/02.05.04/2020
Elinkeinotulon verotus, Tappion siirtyminen sulautumisesta, Poikkeuslupa

A Oy oli aiemmin kuulunut D-konserniin, jonka tietyt toiminnot C-konserni oli ostanut vuonna 2018. Yhtiön emoyhtiö oli B Oy, jonka emoyhtiö oli ollut vuodesta 2017 lähtien C Ltd. B Oy:n tilikausi oli kalenterivuosi, ja yhtiölle oli verovuoden 2018 verotuspäätöksellä vahvistettu elinkeinotoiminnan tulolähteen tappio. Osana konsernirakenteen uudelleenjärjestelyä A Oy:n osake-enemmistö oli tarkoitus siirtää C Ltd:n suoraan omistukseen, jolloin A Oy:stä tulisi C Ltd:n suoraan omistama tytäryhtiö ja B Oy:n sisaryhtiö. Tämän jälkeen B Oy:n oli tarkoitus sulautua A Oy:öön elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a §:n mukaisesti.

Esitetyn selvityksen perusteella kyseessä ollut B Oy:n verovuoden 2018 tappio oli syntynyt aikana, jolloin yhtiö oli kuulunut samaan intressipiiriin emoyhtiönsä C Ltd:n kanssa, ja keväällä 2018 konsernin toimintaa oli laajennettu hankkimalla liiketoimintaa harjoittava A Oy osaksi konsernia. Kun B Oy:n oli tarkoitus sulautua konsernin sisäisesti A Oy:öön, sulautumisessa ei siten ollut kysymys tilanteesta, jossa sulautuvan yhtiön tappio voisi kyseisen sulautumisen seurauksena tulla jonkin ulkopuolisen tahon hyödyntämäksi. Kun tämän lisäksi otettiin huomioon tuloverolain 123 §:n 2 momentin säännöksen sanamuoto sekä se, että hakemuksessa esitetyn perusteella B Oy:llä oli itsellään oikeus kyseessä olevan verovuodelta 2018 vahvistetun tappion vähentämiseen, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa B Oy:n verovuodelta 2018 vahvistettu elinkeinotoiminnan tappio siirtyi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 a §:n mukaisesti toteutettavan sulautumisen myötä vähennettäväksi A Oy:n verotuksessa.

Keskusverolautakunta totesi, että tuloverolain 122 §:n 1 momentissa viitataan yhteisön tappion vähentämisen rajoittamiseen tappiovuoden aikana tai sen jälkeen tapahtuneen omistajanvaihdoksen perusteella. Kun sulautuva ja vastaanottava yhteisö ovat sulautumiseen asti erillisiä yhteisöjä, ei sillä, että A Oy:ssä oli ennen sulautumisvuotta tapahtunut omistajanvaihdoksia, ollut merkitystä B Oy:ltä siirtyvän tappion myöhempään vähentämiseen A Oy:n verotuksessa. Mikäli A Oy:ssä kuitenkin tapahtui sulautumisvuonna tai sen jälkeen tuloverolain 122 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistajanvaihdos, saattoi A Oy vähentää sille sulautumisessa siirtyneen tappion vain, mikäli Verohallinto myönsi yhtiölle tuloverolain 122 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Tuloverolaki 122 § 1 mom. ja 3 mom. sekä 123 § 2 mom.
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 a §

Äänestys 4-4

KHO 4.8.2021 H 2742 vuosikirja (kumottu)