CSN:2019/58

Har getts
28.11.2019
Diarienummer
VH/2368/02.05.04/2019
Internationell beskattning, Specialplaceringsfond

Sökanden var en öppen specialplaceringsfond (open-end investment fund), Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé (FCP-FIS), med säte i Luxemburg. Fonden investerade i fastigheter och fastighetsvärdepapper. Sökanden var en alternativ investeringsfond med rörligt kapital såsom avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2011/61/EU (AIFM-direktivet). Sökanden reglerades av den luxemburgska lagen om specialplaceringsfonder. Tillsyn över sökanden utövades av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg. Sökanden var inte listad på börsen.

Sökanden var ingen separat juridisk person i Luxemburg, utan en avtalsbaserad specialplaceringsfond. En fristående sammanslutning ansvarade för sökandens förvaltning och investeringsbeslut i egenskap av förvaltare av alternativ investeringsfond (AIFM) och en fristående sammanslutning agerade som sökandens förvaringsinstitut.

En andelsägare kunde när som helst begära att sökanden löser in dennes fondandelar helt eller delvist. Andelsägarna var 14 till antalet. Enligt ansökan delade sökanden varje år till sina andelsägare minst tre fjärdedelar av sin vinst, bortsett från icke realiserad värdeökning. I Finland var sökanden en tyst bolagsman i ett finskt kommanditbolag som idkade kapitalinvesteringsverksamhet. Från detta bolag fick sökanden inkomst främst i form av hyresinkomster.

I beskattningen i Luxemburg behandlades sökanden som en genomströmningsenhet. Av den anledningen kunde inkomst- eller källskatt som tas ut i Finland inte gottgöras i sökandens nationella beskattning. Sökanden var inte skyldig att betala samfundsskatt i Luxemburg. I Luxemburg betraktades sökanden inte som ett skatteavtalsobjekt vid tillämpningen av skatteavtalet mellan Finland och Luxemburg.

Enligt ansökan uppfyllde sökanden de förutsättningar som föreskrivs om avtalsbaserade specialplaceringsfonder, antalet andelsägare och minimikapitalet i 20 a § 4 mom. i inkomstskattelagen.

Centralskattenämnden ansåg att sökanden på basis av 20 a § 4 mom. i inkomstskattelagen var befriad från inkomstskatt, eftersom den trots fondstadgarna de facto delade ut minst tre fjärdedelar av räkenskapsperiodens vinst, bortsett från icke-realiserad värdeökning. Eftersom sökanden med stöd av 20 a § 4 mom. i inkomstskattelagen var befriad från inkomstskatt, uppkom för sökanden enligt de omständigheter som beskrivits i ansökan ingen beskattningsbar inkomst i Finland för den inkomstandel som sökanden i egenskap av tyst bolagsman fått från det finska kommanditbolaget.

Skatteåret 2020

Inkomstskattelag 20 a §

Lagakraftvunnet