KVL:2019/58

Antopäivä
28.11.2019
Diaarinumero
VH/2368/02.05.04/2019
Kansainvälinen verotus, Erikoissijoitusrahasto

Hakija oli luxemburgilainen Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé (FCP-FIS) -muotoinen avoin erikoissijoitusrahasto (open-end investment fund), joka sijoitti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Hakija oli vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU (AIFM-direktiivi) mukainen vaihtuvapääomainen vaihtoehtorahasto. Hakijaa säänteli Luxemburgin laki erikoissijoitusrahastoista. Hakijaa valvoi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Luxemburgissa. Hakija ei ollut pörssilistattu.

Hakija ei ollut Luxemburgissa erillinen oikeushenkilö, vaan sopimusperusteinen erikoissijoitusrahasto. Hakijan hallinnoinnista ja sijoituspäätöksistä vastasi vaihtoehtorahaston hoitajana (AIFM) toimiva erillinen yhteisö ja hakijan säilyttäjäyhteisönä toimi erillinen yhteisö.

Osuudenomistaja sai koska tahansa pyytää, että hakija lunastaa tämän rahasto-osuudet kokonaan tai osittain. Osuudenomistajia oli 14. Hakemuksen mukaan hakija jakoi osuudenomistajilleen vuosittain vähintään kolme neljäsosaa voitostaan pois lukien realisoitumattomat arvonnousut. Suomessa hakija oli äänetön yhtiömies pääomasijoitustoimintaa harjoittavassa suomalaisessa kommandiittiyhtiössä, josta hakija sai tuloa etenkin vuokratulojen muodossa.

Hakijaa kohdeltiin Luxemburgin verotuksessa läpivirtausyksikkönä. Tästä syystä Suomessa perittyä tulo- tai lähdeveroa ei voitu hyvittää hakijan kansallisessa verotuksessa. Hakija ei ollut velvollinen maksamaan yhteisöveroa Luxemburgissa. Hakijaa ei katsottu Luxemburgissa verosopimussubjektiksi Suomen ja Luxemburgin verosopimusta sovellettaessa.

Hakemuksen mukaan hakija täytti TVL 20 a §:n 4 momentissa säädetyt edellytykset sopimusperusteisesta erikoissijoitusrahastosta ja sen osuudenomistajien määrästä sekä vähimmäispääomasta.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakija oli vapautettu TVL 20 a §:n 4 momentin perusteella tuloverosta, kun se rahaston säännöistä riippumatta tosiasiallisesti jakoi vähintään kolme neljäsosaa tilikauden voitostaan pois lukien realisoitumattomat arvonnousut. Koska hakija oli vapautettu TVL 20 a §:n 4 momentin perusteella tuloverosta, ei hakijalle muodostunut hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa Suomessa verotettavaa tuloa äänettömänä yhtiömiehenä suomalaisesta kommandiittiyhtiöstä saadusta tulo-osuudesta.

Verovuosi 2020

Tuloverolaki 20 a §

Lainvoimainen