CSN:2018/42

Har getts
27.9.2018
Diarienummer
A48/8210/2018
Mervärdesskatt, Skatt som ska betalas, Skattesats, Inträdesavgift till kultur- och underhållsevenemang och inrättningar Motionstjänst

Sökandebolaget tillhandahöll tjänster, där kunderna mot ett vederlag i två timmar fick tillgång till bastulokalerna, spa-området, brasrummet, en brygga som ledde till havet och en simstege samt till ett omklädningsskåp, en handduk och ett sittunderlag. Debiteringen av tjänsten gjordes antingen som en allmän inträdesavgift eller som en lokalhyra för den privata bastun. Den lokalhyra som togs ut för den privata bastulokalen var fast upp till ett visst antal personer, varefter en tilläggsavgift togs ut för extra personer. Genom att betala hyran för den privata lokalen fick kunderna tillgång till alla de lokaler och tjänster som kunder som betalat allmän inträdesavgift, men dessutom fick de tillgång till privata bastu- och duschutrymmen.

Centralskattenämnden ansåg att den allmänna inträdesavgiften och lokalhyran för privat bastu utgjorde vederlag för tjänster av samma innehåll, varför skattebemötandet fastställs utifrån samma grunder. Inträdet till bastun utgjorde tillsammans med de övriga prestationer som nämns i ansökan en tjänstehelhet, vars skattebemötande fastställdes tillsammans med huvudprestationen. Inträdet till bastun skulle ses som huvudprestation, och övriga prestationer var knutna till denna huvudprestation.

Centralskattenämnden ansåg att inträdet till bastun avsevärt avvek från inträdet till de evenemang och inrättningar som förtecknas i 85 a § 1 mom. 4 punkten i mervärdesskattelagen. Följaktligen skulle den allmänna inträdesavgiften eller lokalhyran för privat bastu inte ses som inträdesavgift till ett kultur- eller underhållsevenemang eller till en inrättning på vilka bestämmelsen i fråga kunde tillämpas.

Eftersom den tjänstehelhet som avsågs i ansökan inte heller kunde ses som en tjänst enligt 85 a § 1 mom. 3 punkten i mervärdesskattelagen, genom vilken möjlighet ges att utöva motion, ansåg centralskattenämnden att den allmänna skattesatsen skulle tillämpas på den allmänna inträdesavgiften och lokalhyran för privat bastu enligt beskrivningen i ansökan.

Förhandsavgörande för perioden 27.9.2018-31.12.2019.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 84 §, 85 a § 1 mom. 3-4 punkterna, 85 a § 2 mom., 190 a §

Mervärdesskattedirektivet(2006/112/EG) artikel 98.1 och 98.2 samt punkterna 7, 13 och 14 i bilaga III
EU-domstolens avgörande i målet C-499/16 AZ, punkt 31 i domen, och i målet C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP, punkt 17 i domen

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.

(icke lagakraftvunnet)

Överklagat