CSN:2018/37

Har getts
31.8.2018
Diarienummer
A33/8210/2018
Källskatt på ränteinkomst, Beskattning av personlig inkomst, Avkastning på masskuldebrevslån, Fusion av emittenten

Sökanden var en i Finland allmänt skattskyldig fysisk person, som från eftermarknaden avsåg att skaffa masskuldebrev med ett nominellt värde på 1 000 euro och med anknytning till masskuldebrevslån Y. Sökanden hade för avsikt att behålla innehavet av de nämnda masskuldebreven fram till deras förfallodag.

På skuldebrevet i fråga betalades årligen ränteavkastning, vars belopp berodde på storleken på 12 månaders euriborränta under ränteperioden och den räntemarginal som skulle betalas på denna. Lånet hade emitterats som en del av A Ab:s och B Abp:s masskuldebrevsprogram, vars programbroschyr hade godkänts av den irländska centralbanken.

Lånet emitterades av svenska A Ab, som hade för avsikt att fusionera sig med finländska C Abp. Till följd av fusionen hade de rättigheter och skyldigheter som anknöt till masskuldebreven i enlighet med principen om universalsuccession överförts från B Ab till C Abp. Avsikten var att genomföra fusionen enligt aktiebolagslagarna i Finland och Sverige och övriga tillämpliga civilrättsliga bestämmelser.

Centralskattenämnden konstaterade att ansökningshandlingarna visade att den ränta som kumulerades med anledning av skuldebrevet, efter den fusion som beskrivits i ansökan, betalades av C Abp:s finländska huvudrörelse utifrån den plikt som överförts till bolaget. Med beaktande av ordalydelsen i 3 § och 20 § 2 mom. i lagen om källskatt på ränteinkomst, ansåg centralskattenämnden att den del av räntan som flutit in efter fusionen var inkomst från Finland, på vilken källskatt på ränteinkomst skulle betalas. Förhandsavgörande för åren 2018 och 2019.

Lag om källskatt på ränteinkomst 2 §, 3 § och 20 § 2 mom.

Omröstning 5-1

Endast en sammanfattning av beslutet publiceras.

Lagakraftvunnet