CSN:2017/22

Har getts
31.3.2017
Diarienummer
A11/8210/2017
Källskatt på ränteinkomst, Beskattning av personlig inkomst, Avkastning på masskuldebrevslån, Fusion av emittenten

Sökande var en allmänt skattskyldig person i Finland vilken från eftermarknaden avsåg skaffa masskuldebrev med ett nominellt värde på 1 000 euro och med anknytning till masskuldebrevslån X. Sökande hade för avsikt att behålla innehavet av de nämnda masskuldebreven fram till deras återbetalningsdag.

Eventuell avkastning av skuldebrevet i fråga grundade sig på värdeutvecklingen för en viss aktiekorg. Lånet hade emitterats som en del av A Ab:s och B Abp:s gemensamma masskuldebrevsprogram, vars programbroschyr den svenska finansinspektionsmyndigheten hade godkänt.

Emittenten av lånet var finländska B Abp, som med en fusion som trätt i kraft år 2017 slagits samman med sitt svenska moderbolag A Ab. Till följd av fusionen hade de rättigheter och skyldigheter som anknöt till masskuldebreven i enlighet med principen om universalsuccession överförts från B Abp till A Ab. Fusionen hade genomförts enligt den finländska och svenska lagstiftningen om skatte- och bolagsrätt och regleringen av bankverksamhet på så sätt att den verksamhet som B Abp bedrev i Finland vid tidpunkten för verkställandet av fusionen hade lämnat hos A Ab:s skatterättsliga fasta driftställe i Finland.

Centralskattenämnden ansåg att eventuell avkastning som betalades av A Ab, filialen i Finland, på det nominella värdet på dess återbetalningsdag, i de förhållanden som beskrevs i ansökan, var sådan inkomst som fåtts från Finland på vilken källskatt på ränteinkomst skulle betalas. Följaktligen var avkastningen inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen av sökande.

Förhandsavgörande för åren 2017 och 2018.

Lag om källskatt på ränteinkomst 2 § och 3 § 1 mom. 2 punkten, 3 mom. samt 3 mom.

laga kraft