CSN:2016/35

Har getts
5.8.2016
Diarienummer
A18/8210/2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet, Svensk pensionsförsäkringsbolag, Investering i ett finländskt kommanditbolag, EU-rätt, Undanröjande av diskriminerande beskattning

Det svenska pensionsförsäkringsbolaget A hade investerat som tyst bolagsman i finländskt kommanditbolag X. När hänsyn togs till HFD:s årsboksavgörande 2002:34, kunde A beskattas i Finland för sin andel av X Kb:s inkomst. Det finländska pensionsförsäkringsbolaget skulle dock ha rätt att dra av från samma inkomst vid beskattningen de belopp som behövs för täckningen av deras pensionsförbindelser enligt 7 § och 8 § 1 mom. 10 punkten i NärSkL. Då man med hänsyn till detta tog i beaktande EUD:s dom C-342/10 ansågs det att A:s inkomst i fråga beskattas på ett diskriminerande sätt i Finland till den del som diskrimineringen uttryckligen grundar sig på bestämmelsen i 8 § 1 mom. 10 punkten i NärSkL, och på grund av detta förblir skattebelastningen slutgiltig.

Enligt förutsättningarna som föreskrivs i Sveriges lag hade A möjlighet att till ett visst belopp avräkna av den skatt som det betalar i Finland. Eftersom A kunde räkna av skatten på den inkomst som avses i ansökan i Sverige för den delen som det betalat i Finland, kunde beskattningen i Finland inte betraktas som diskriminerande eftersom den slutliga skattebelastningen för denna del inte var större än hos ett inhemskt pensionsförsäkringsbolag.
På basis av det som konstaterades ovan hade A rätt att dra av den utgiften som avses i 8 § 1 mom. 10 punkten i NärSkL från andelen av inkomst från X Kb som beskattas i Finland vad angår den relativa delen som utgiften hänför sig till X Kb:s inkomst från Finland och för den delen av inkomsten som den sökande inte kunde i Sverige räkna av skatten som den betalade i Finland.
För att beviljas avdraget skulle A inför Skatteförvaltningen redogöra för avdragets grunder och belopp samt det att A inte kunde räkna av i Sverige den skatt som det betalade för samma inkomst i Finland. Förhandsavgörande för åren 2015 och 2016.

10 § 1 mom. 6 punkten och 16 § i inkomstskattelagen
7 § och 8 § 1 mom. 10 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Artiklarna 3, 5, 7 och 25 i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Artikel 63 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Beslutet publiceras endast som kort referat.

HFD 14.11.2017, L 5902 14.11.2017 (ingen ändring