KVL:2016/35

Antopäivä
5.8.2016
Diaarinumero
A18/8210/2016
elinkeinotulon verotus, ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö, sijoitus suomalaiseen kommandiittiyhtiöön, eu-oikeus, verotuksen syrjivyyden poistaminen

Ruotsalainen eläkevakuutusyhtiö A oli sijoittanut äänettömänä yhtiömiehenä suomalaiseen X -kommandiittiyhtiöön. Kun otettiin huomioon KHO:n vuosikirjaratkaisu 2002:34, A:ta voitiin verottaa Suomessa osuudestaan X Ky:n tulosta. Kotimaisella eläkevakuutusyhtiöllä olisi kuitenkin oikeus vähentää vastaavasta tulosta verotuksessaan EVL 7 §:n ja 8 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla eläkesitoumuksista johtuvan vastuun peittämiseen tarkoitetut määrät. Kun tähän nähden otettiin huomioon EUT:n tuomio C-342/10,katsottiin, että kyseistä A:n tuloa verotetaan Suomessa syrjivästi siltä osin kuin syrjivyys perustuu nimenomaisesti EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdan säännökseen ja verorasitus jää tästä johtuen lopulliseksi.

A:lla oli Ruotsin laissa säädetyin edellytyksin mahdollisuus saada Suomessa maksamansa vero hyvitettyä tiettyyn määrään saakka. Siltä osin kuin A sai hakemuksessa tarkoitetusta tulosta Suomessa maksamansa veron hyvitettyä Ruotsissa, ei Suomen verotusta voitu pitää syrjivänä, koska A:han kohdistuva lopullinen verorasitus ei ollut tältä osin suurempi kuin kotimaisella eläkevakuutusyhtiöllä.

Edellä todetun perusteella A:lla oli oikeus vähentää Suomessa verotettavasta osuudestaan X Ky:n tuloon EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettu meno siltä suhteelliselta osin kuin meno kohdistui Suomesta saatuun X Ky:n tuloon ja siitä tulon osasta, jolta hakija ei saanut Suomessa maksettavaa veroa hyvitetyksi Ruotsissa.

Vähennyksen saamiseksi A:n tuli esittää verotuksen toimittamista varten Verohallinnolle selvitys vähennyksen perusteista ja määrästä sekä siitä, että A ei saanut vastaavasta tulosta Suomessa maksettavaa veroa hyvitettyä Ruotsissa. Ennakkoratkaisu vuosille 2015 ja 2016.

Tuloverolaki 10 § 1 mom. 6 kohta ja 16 §

Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta 7 § ja 8 § 1 mom. 10 kohta

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus 3, 5, 7 ja 25 artiklat

Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 63 artikla

Päätös julkaistaan vain lyhennelmänä.

KHO T 5902 14.11.2017 (ei muutosta)