CSN:2016/23

Har getts
4.5.2016
Diarienummer
A9/8210/2016
Momsbeskattning, Marginalbeskattningsförfarande, Resebyråtjänst

I förhandsavgörandet var det fråga om en tjänst där en researrangör hyr ett fartyg med dess besättning för en kryssning som den arrangerar.

X Ab är en researrangör som tillämpar marginalbeskattningsförfarandet på tjänster som den förvärvar av en annan näringsidkare för att direkt utnyttjas av resande. X Ab förvärvar ett kryssningsfartyg med dess besättning och med dess hotell- och restaurangtjänster för kryssningen under vilken fartyget transporterar endast X Ab:s kunder. X Ab bär det ekonomiska ansvaret för att få passagerare på transportmedlet. Rederiet verkar som fartygets redare och X Ab betalar rederiet en på förhand överenskommen ersättning för hyrningen av hela fartyget och för andra i hyrningen ingående kryssningstjänster.

Europeiska unionens domstol konstaterar i sitt avgörande EUD C-557/11 (Kozak) att medlemsstaterna enligt mervärdesskattedirektivet ska tillämpa en särskild ordning för mervärdesskatt på resebyråers transaktioner, om resebyråerna handlar i eget namn gentemot kunder och använder andra beskattningsbara personers leveranser och tjänster för att tillhandahålla reseprestationer. Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna avseende den särskilda ordningen för mervärdesskatt på resebyråers transaktioner är att undvika de svårigheter som skulle uppstå för näringsidkarna vid en tillämpning av mervärdesskattedirektivets allmänna regler om transaktioner som omfattar tjänster som köpts in från utomstående personer

X Ab hyr inte fartyget för att besitta det en längre period i syfte att idka den affärsverksamhet den vill på det med hjälp av den personal den skaffat, och besättningen är inte anställd hos X Ab, utan hos rederiet. I enlighet med motiveringen i Europeiska unionens domstols avgörande EUD C-557/11 bör definitionen i 80 § i mervärdesskattelagen, dvs. ”tjänster i eget namn som han köpt av en annan näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resande”, inte tolkas för snävt för att inte äventyra syftet och funktionsdugligheten i den föreskrivna särskilda ordningen för resebyråer. Under de i ansökan beskrivna omständigheter anser man att sökanden förvärvar transporttjänsten av en annan näringsidkare för att direkt utnyttjas av en resande, varför 80 § i mervärdesskattelagen ska tillämpas i situationen.

Förhandsavgörande till X Ab för tiden 4.5.2016–31.12.2017.

1 § 1 mom. i mervärdesskattelagen, 80 § i mervärdesskattelagen, artikel 306 i mervärdesskattedirektivet
Europeiska unionens domstols dom i mål C-557/11(Kozak)

HFD 7.4.2017, T 1685 (ingen förändring)