CSN:2016/53

Har getts
11.11.2016
Diarienummer
A68/8210/2016
Förvaltningsfastigheter, Värdeförändring, IFRS

A Abp var ett börsnoterat publikt aktiebolag som tillsammans med sina dotterbolag bildade en koncern som bedrev uthyrning av fastigheter. A Abp upprättade koncernbokslutet enligt internationella bokslutsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) och det särskilda bokslutet enligt den finska bokföringslagen.

A Abp hade för avsikt att i fråga om förvaltningsfastigheterna i enlighet med 5 kap. 2 b § 1 mom. i bokföringslagen övergå till att tillämpa en modell för verkligt värde som baserar sig på standard IAS40 då bolaget upprättar det särskilda bokslutet för räkenskapsperioden som går ut 31.12.2016. Till följd av den nya bokföringspraxisen bokför A Abp den årliga ändringen i det verkliga värdet för sina förvaltningsfastigheter rättad med ändringen i de kalkylerade skatterna i sin bokföring på ett resultatpåverkande sätt.

I enlighet med bokföringsnämndens utlåtande 1949/1.3.2016 tillämpas modellen för verkligt värde både på de fastigheter som ägs direkt och på de fastigheter som ägs via ömsesidiga fastighetsaktiebolag, och A Abp sammanställer fastighetsaktiebolagen med sitt särskilda bokslut. Som A Abp:s intäkt bokförs således för varje fastighet den hyra som en utomstående aktör betalat på basis av besittningen av fastighet och som belastas av det ömsesidiga fastighetsaktiebolagets verkliga kostnader för fastigheten.

Med beaktande av att det i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet inte finns bestämmelser om skatteplikt eller avdragbarhet för värdeförändringar som enligt 5 kap. 2 b § 1 mom. i bokföringslagen ska registreras i resultaträkningen ansåg centralskattenämnden att dessa poster inte utgör skattepliktig näringsinkomst eller avdragbar utgift i A Abp:s beskattning. A Abp har rätt att i sin beskattning dra av bolagsvederlagen som det betalat till de ömsesidiga fastighetsaktiebolagen det äger, trots att de kostnadsföringar i dessa som den i ansökan beskrivna bokföringspraxisen förorsakar elimineras i sökandens resultaträkning mot registreringarna av fastighetsaktiebolagens vederlagsintäkter.

4 §, 5 §, 7 § och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

laga kraft