CSN:2015/36

Har getts
16.10.2015
Diarienummer
A51/8210/2015
Mervärdesskatt, Undantag från momsplikt för försäljning, Finansiella tjänster, Investeringsfond, Förvaltningstjänst, Försäljning till ett annat förvaltningsbolag

A, ett förvaltningsbolag för kapitalfonder sålde förvaltningstjänster till B, ett annat förvaltningsbolag för kapitalfonder. Fonden som B förvaltade uppfyllde kraven för en särskild investeringsfond som avses i mervärdesskattedirektivet. Enligt rättspraxis kan förvaltningsbolag lägga ut en del av eller alla sina uppgifter. Inte heller lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder hindrar bolaget att lägga ut sina uppgifter till ett annat förvaltningsbolag. Uppgifterna som läggs ut är skattefria om samma krav uppfylls som om fondens egna förvaltningsbolag själv sålde tjänsterna till fonden. Tjänsterna som A sålde till B utgör en separat helhet för investeringsfonden som B förvaltade, och de var speciella och väsentliga faktorer i fondens förvaltning. Förvaltningsbolaget A skulle inte betala moms för tjänsterna som det sålde till förvaltningsbolaget B på basis av artikel 135.1 punkten g underpunkten i mervärdesskattedirektivet och 42 § i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för tiden 16.10.–31.12.2016.

1 § 1 mom. 1 punkten, 41 § och 42 § i mervärdesskattelagen
Artikel 135.1 g underpunkten i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
EUD:s dom i målen C-363/05, JPMorgan Fleming Claverhouse; C-169/04, Abbey National plc och Inscape Investment Fund och C-275/11, GfBk
1 kap. 1 §, 2 § och 3 §; 2 kap. 1 §; 4 kap. 1 § och 2 §; 5 kap. 1 § och 2 §; 10 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lagakraftvunnet