CSN:2015/48

Har getts
11.12.2015
Diarienummer
A41/8210/2015
Mervärdesbeskattning, Parkeringsverksamhet

Förhandsavgörandet handlade om upplåtelse av parkeringsplatser som bedrevs av X Ab.

X Ab bygger en underjordisk parkeringsanläggning och inleder parkeringsverksamhet i den. Det är fråga om parkering utan reserverade platser. X Ab har inte skyldighet att ordna boendeparkering i parkeringsanläggningen, utan de som bor i området får använda hallen om det finns fria platser vid ifrågavarande tidpunkt. Parkeringsplatser upplåts inte enligt planbestämmelser, och hyreskontraktet förpliktar inte bolaget att upplåta parkeringsplatser till delägare i bostadsaktiebolaget eller deras hyresgäster. Upplåtelsen av parkeringsplatser har en nära anknytning till överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet i området, och parkeringsplatserna som ansökan avsåg och fastigheterna i annat bruk är inte en del av samma helhet. Således bedriver X Ab upplåtelse av parkeringsplatser i form av parkeringsverksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen.

X Ab Förhandsavgörande för tiden 11.12.2015 – 31.12.2016.

1 § 1 mom. i mervärdesskattelagen, 27 § i mervärdesskattelagen, 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen, artikel 135.1 l och 135.2 b i mervärdesskattedirektivet
Europeiska unionens domstols dom i mål C-173/88(Morten Henriksen)

lagakraftvunnet