CSN:2015/35

Har getts
16.10.2015
Diarienummer
A44/8210/2015
Mervärdesskatt, Finansiella tjänster, Särskild investeringsfond, Administrativa tjänster

X Kb var en kapitalinvesteringsfond i kommanditbolagsform X Kb var en alternativ investeringsfond som avses i direktivet 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder och en alternativ investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den enda ansvariga bolagsmannen i X Kb var GB Ab, som verkade som placeringsfondens förvaltningsbolag. GP Ab hade ingen personal, så den hade lagt ut förvaltningstjänsterna på A Ab. A Ab var registrerad som förvaltare av den alternativa investeringsfonden. A Ab hade lagt ut en del av förvaltningstjänsterna på tyska B GmbH. B GmbH sålde en del av de utlagda tjänsterna till A Ab och en del direkt till X Kb.

B GmbH sålde till X Kb fondens förvaltningstjänster, som omfattade bl.a. beräkning av förvaltningsarvodebeloppet, förberedning av kvartalsrapporter, kontroll av de tysta bolagsmännens investeringsförbindelser och skötsel av utgifter som hänför sig till vinstutdelning. B GmbH sålde till A Ab analystjänsten som hänförde sig till investeringar.

X Kb var en alternativ investeringsfond som avses i direktivet 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder. X Kb skulle anses ha väsentligen samma särdrag som en investeringsfond som avses i direktivet om fondföretag. Således skulle X Kb betraktats som en sådan särskild investeringsfond som avses i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet.

Tjänsterna som X Kb och A Ab köpte av B GmbH motsvarade uppgifterna som räknats upp under rubriken ”Förvaltning” i bilaga I i direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Tjänsterna utgjorde för placeringsfondens verksamhet en separat helhet som var en särskild och väsentlig del av investeringsfondens momsfria verksamhet. Tjänsterna som köptes av B GmbH var således investeringsfondens momsfria förvaltningstjänster som avses i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet och 41 och 42 § i mervärdesskattelagen.
Förhandsavgörande för tiden 16.10.2015–31.12.2016.
1 § 1 mom. 1 punkten, 2 § 1 mom., 9 § 1 mom. 41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom., 65 § i mervärdesskattelagen
2 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet
EUD:s dom i mål C-424 (ATP PensionService), C-169/04 (Abbey National)

Lagakraftvunnet