KVL:2015/35

Antopäivä
16.10.2015
Diaarinumero
A44/8210/2015
arvonlisävero, rahoituspalvelu, erityinen sijoitusrahasto, hallintopalvelu

X Ky oli kommandiittiyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto. X Ky oli vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetussa direktiivissä 2011/61/EU tarkoitettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja vaihtoehtorahaston hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahasto. X Ky:n ainoa vastuunalainen yhtiömies oli GP Oy, joka toimi sijoitusrahaston hallinnointiyhtiönä. GP Oy:llä ei ollut henkilökuntaa, joten se oli ulkoistanut hallinnointipalvelujen tuottamisen A Oy:lle. A Oy oli rekisteröity vaihtoehtorahaston hoitajaksi. A Oy oli ulkoistanut osan hallinnointipalveluista saksalaiselle B GmbH:lle. B GmbH myi osan ulkoistetuista palveluista A Oy:lle ja osan suoraan X Ky:lle.

B GmbH myi X Ky:lle rahaston hallinnointipalvelut, joita olivat muun muassa hallinnointipalkkioiden määrän laskeminen, neljännesvuosiraporttien valmistelu, äänettömien yhtiömiesten sijoitussitoumusten valvonta ja voitonjakoa koskevista maksuista huolehtiminen. B GmbH myi A Oy:lle rahaston sijoituksia koskevan analyysipalvelun.

X Ky oli vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetussa direktiivissä 2011/61/EU tarkoitettu vaihtoehtorahasto. X Ky:llä oli katsottava olevan olennaisesti samat ominaispiirteet kuin yhteissijoitusyritysdirektiivissä tarkoitetulla sijoitusrahastolla. X Ky:tä oli siten pidettävä arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuna erityisenä sijoitusrahastona.

X Ky:n ja A Oy:n B GmbH:lta ostamat palvelut vastasivat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU liitteessä I olevan otsikon ”Hallinnointi” alla lueteltuja tehtäviä. Palvelut muodostivat sijoitusrahaston toiminnan kannalta erillisen kokonaisuuden, joka oli erityinen ja olennainen osa sijoitusrahaston harjoittamaa arvonlisäverotonta toimintaa. B GmbH:lta ostetut palvelut olivat siten arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ja arvonlisäverolain 41 ja 42 §:ssä tarkoitettuja arvonlisäverosta vapautettuja sijoitusrahaston hallinnointipalveluja.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.10.2015–31.12.2016.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 2 § 1 momentti, 9 § 1 momentti, 41 §, 42 § 1 momentti 6 kohta ja 3 momentti, 65 §
Vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki 2 luku 1 §
Arvonlisäverodirektiivi 135 artikla 1 kohta g alakohta
EUT asioissa C-424 (ATP PensionService), C-169/04 (Abbey National)

Lainvoimainen