CSN:2015/10

Har getts
27.3.2015
Diarienummer
A78/8210/2014
mervärdesskatt, omvänd skattskyldighet, försäljning av byggtjänst, helhetstjänster för allmän väg

I ett motorvägsprojekt som Trafikverket beställt av A Oy handlade det om helhetstjänster för allmän väg som avses i 29 § 1 mom. 9 p. och 2 mom. i mervärdesskattelagen. Helhetstjänsten är en i lag bestämd självständig tjänst som är separerad från byggtjänster och överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet, och på vilken bestämmelserna om försäljning av byggtjänst i mervärdesskattelagen inte tillämpas.

Således var A Oy inte en näringsidkare som avses i 8 c § i mervärdesskattelagen som sålde byggtjänster enligt i 31 § 3 mom. 1 p. i mervärdesskattelagen.

A Oy var inte som köpare skyldig att betala skatt när bolaget köpte sådana byggtjänster som avses i 31 § 3 mom. 1 p. i mervärdesskattelagen.

Förhandsavgörande för perioden 27.3.2015–31.12.2016.

1 § 1 mom. 1 p., 2 § 1 mom., 8c § 1 mom., 15 §, 28 § 1 o 2 mom., 29 § 1 mom. 9 p. och 2 mom. samt 31 § 3 mom. 1 p. i mervärdesskattelagen

Artikel 199 i Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG

Lagakraftvunnet