CSN:2015/3

Har getts
11.2.2015
Diarienummer
A57/8210/2014
Mervärdesskatt, Parkeringsverksamhet, Kort- och långtidsparkering, Infartsparkering för metron

Parkeringsbolaget hyrde lokalerna som det använde i parkeringsverksamheten av tre fas-tighetsaktiebolag. Förhandsavgörandet handlade om hur stor del av parkeringsbolagets verksamhet kunde betraktas som sådan verksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen.

Parkeringsbolaget ingick kort- eller långtidsavtal om upplåtelsen av parkeringsplatser så att upplåtelsen inte grundade sig på detaljplanebestämmelser. Upplåtelsen av parkerings-platsen var verksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen.

Parkeringsbolaget upplät parkeringsplatser åt bostadsaktiebolag enligt detaljplane-bestämmelserna. Det handlade om överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet enligt i 27 § i mervärdesskattelagen. Överlåtelsen av parkeringsplatser hörde till samma helhet som nyttjanderätten av bostadslägenheter, och de skulle behandlas på samma sätt i mervär-desbeskattningen.

Detaljplanebestämmelserna anvisade att några parkeringsplatser skulle också vara in-fartsparkeringsplatser för metron. Dessa parkeringsplatser hade inte något att göra med nyttjanderätten av bostadslägenheter. Upplåtelsen av parkeringsplatsen var verksamhet som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen.

Parkeringsplatser uppläts på kort tid också åt köpcentrets kunder och företagare mot en timavgift. Det att bolaget upplät parkeringsplatser åt köpcentrets kunder hade inte något att göra med nyttjanderätt av bostadslägenhet eller affärslokal. Den kortvariga överlåtel-sen av parkeringsplatser åt köpcentrets företagare utan separata avtal hade inte heller något att göra med nyttjanderätt av affärslokal. Det var fråga om momspliktig upplåtelse av parkeringsplatser som avses i 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen.

X Ab Förhandsavgörande för tiden 11.2.2015 – 31.12.2016.
27 § 1 mom., 28 § 1 mom., 29 § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen
Artikel 135.1.1 och 135.2.1 b i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
Europeiska unionens domstols dom i målet C-178/88 (Morten Henriksen)

HFD 6.4.2016 L 1158 6.4.2016 årsbok (upphävt)