CSN:2014/61

Har getts
10.12.2014
Diarienummer
A67/8210/2014
Mervärdesskatt, Hamnavgift

X Ab drev en hamn. I anknytning till denna verksamhet tog bo-laget ut hamnavgifter. Hamnavgiften för gods utgjorde en er-sättning för att man vid import av gods kunde utnyttja infra-strukturen som byggts på hamnen eller som annars placerats på hamnen. Storleken på hamnavgiften som gällde gods fastställ-des på grundval av arten på det gods som transporterades via hamnen. Hamnavgiften för fartyg utgjorde en ersättning för att man kunde använda farleden och kajerna inom hamnområdet. Hamnavgiften som gällde fartyg fastställdes på grundval av nettodräktigheten på fartygen som besökte hamnen. Hamnavgif-terna utgjorde en ersättning för användningen av hamnen och av de tjänster som den erbjöd. Hamnavgiften utgjorde inte en ersättning för användningen av en del av någon speciell fas-tighet, utan en ersättning för användningen av hamnen i all-mänhet. Det var alltså fråga om en totaltjänst som skulle be-traktas som tjänst enligt den allmänna bestämmelsen i MomsL 65 §.

Förhandsavgörande för tiden 10.12.2014–31.12.2015.

65 §, 67 § i mervärdesskattelagen

Artikel 44, artikel 47 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

laga kraft