CSN:2014/28

Har getts
28.5.2014
Diarienummer
A11/8210/2014
mervärdesskatt, parkeringsverksamhet, överlåtelse av användarrätt till fastighet, ansökan om momsskyldighet, avdragsrätt

I förhandsavgörandet var det fråga om rätten att dra av momsen från byggkostnaderna för två parkeringshus som A Ab hade låtit bygga. Upplåtelsen av parkeringsrutor i parkeringshuset för boendeparkering samt för en närliggande skola grundade sig på bestämmelser i stadsplanen. I tomtköpebrevet avtalades om villkoren för boendeparkeringen. A Ab hade tillsammans med en dagligvarubutik ingått ett hyresavtal om överlåtelse av en butikslokal som fanns i det ena parkeringshuset. I hyresavtalet kom man även överens om upplåtelse av parkeringsrutor. I parkeringshusen bedrevs dessutom verksamhet med korttidsparkering som betalades i betalautomater.

Boendeparkeringen som ordnades i syfte att uppfylla stadsplanebestämmelserna hörde till samma helhet som besittningen av användarrätten till bostadslägenheterna. De parkeringsrutor som uppläts för skolan anknöt till samma helhet som lokalerna som användes av skolan. Det var fråga om en överlåtelse av användarrätt till fastighet som avses i MomsL 27 §. Det hade ingen betydelse att A Ab inte överlät användarrättigheterna till bostadslägenheterna eller skolans lokaler. A Ab hade inte rätt att dra av momsen på byggkostnaderna till den del dessa hänförde sig till parkeringsrutorna som reserverats för boendeparkering. Momsen på parkeringsrutorna som hade upplåtits för skolan var avdragbar till den del förutsättningarna för ansökan om momsskyldighet för överlåtelsen av användarrätten till fastigheten uppfylldes och A Ab ansökte om momsskyldighet.

De parkeringsrutor som hyrdes ut till dagligvarubutiken hade en väsentlig anknytning till den hyrda lokalen, och momsbehandlingen skulle vara den samma som momsbehandlingen av denna lokal. Det var fråga om en överlåtelse av användarrätt till fastighet som avses i MomsL 27 §. Momsen på parkeringsrutorna som hade upplåtits för dagligvarubutiken var avdragbar till den del förutsättningarna för ansökan om momsskyldighet för överlåtelsen av användarrätten till fastigheten uppfylldes och A Ab ansökte om momsskyldighet.

Korttidsparkeringen utgjorde upplåtelse av parkeringsplatser i enlighet med MomsL 29 § 1 mom. 5 punkten som sker i momspliktig parkeringsverksamhet. A Ab hade rätt att dra av momsen från byggkostnaderna till den del dessa hänförde sig till den momspliktiga parkeringsverksamheten.

Förhandsavgörande för perioden 28.5.2014-31.12.2015.

Mervärdesskattelagen 27 § 1 mom., 28 § 1 mom., 29 § 1 mom. 5 punkten, 30 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten, 117 §, 130 § 1 mom.
Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1.1 och artikel 135.2.1.b
Europeiska unionens domstols dom i ärendet C-173/88 (Morten Henriksen)

Lagakraftvunnet