CNS:2014/3

Har getts
22.1.2014
Diarienummer
A82/8210/2013
mervärdesskatt, finansieringsservice, särskild investeringsfond

I egenskap av tyst bolagsman placerade X medel i en finländsk investeringsfond som verkade i form av ett kommanditbolag och var en sluten investeringsfond. X var den enda placeraren i investeringsfonden. A Ab var fondens ansvariga bolagsman. A Ab svarade för besluten om investeringsfonden. Bolaget hade ingen egen personal, och därför köptes rådgivningstjänster från det utländska bolaget Advisory Company.

Arrangemanget skulle bedömas som en helhet vars syfte var att placera X:s medel i investeringsfonden vars tillgångar skulle skötas av en extern egendomsförvaltare. Investeringsfonden var en sluten investeringsfond, och därför var den inte ett företag för kollektiva investeringar som avses i direktivet om företag för kollektiva investeringar. Syftet var att enbart X:s medel skulle placeras i investeringsfonden, och därför var det inte fråga om verksamhet som kan jämföras med placering av medel som förvärvats från allmänheten. Av denna anledning hade investeringsfonden inte heller samma karaktärsdrag som ett företag för kollektiva investeringar som avses i direktivet om företag för kollektiva investeringar. Investeringsfonden var inte en särskild investeringsfond som avses i momsdirektivet artikel 135.1.g. A Ab skulle enligt den omvända skattskyldigheten betala moms på tjänsten som köptes av det utländska bolaget Advisory Company. Förhandsavgörande för perioden 22.1.2014-31.12.2015.

Mervärdesskattelag 1 § 1 mom. 1 punkten, 9 §, 41 §, 42 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom., 65 §
Momsdirektivet (2006/112/EG) artikel 135.1.g
Europeiska domstolens dom i ärendet C-363/05 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc och The Association of Investment Trust Companies) och i ärendet C-424/11 (Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd)

HFD 23.12.2014 L 4059 årsbok (ingen ändring)