KVL:2014/3

Antopäivä
22.1.2014
Diaarinumero
A82/8210/2013
arvonlisävero, rahoituspalvelu, erityinen sijoitusrahasto

X sijoitti äänettömänä yhtiömiehenä varojaan suomalaiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen sijoitusrahastoon, joka oli suljettu sijoitusrahasto. X oli sijoitusrahaston ainoa sijoittaja. Rahaston vastuunalainen yhtiömies oli A Oy. A Oy vastasi sijoitusrahaston päätöksenteosta. Yhtiöllä ei ollut omaa henkilökuntaa, joten se osti neuvontapalveluja ulkomaiselta Advisory Companylta.

Järjestelyä oli arvioitava kokonaisuutena, jonka tarkoitus oli sijoittaa X:n varoja sijoitusrahastoon, jossa ulkopuolinen omaisuudenhoitaja hoitaisi tätä varallisuutta. Sijoitusrahasto oli suljettu sijoitusrahasto, joten se ei ollut yhteissijoitusyrityksistä annetussa direktiivissä tarkoitettu yhteissijoitusyritys. Koska sijoitusrahastoon oli tarkoitus sijoittaa yksinomaan X:n varoja, kyse ei ollut yleisöltä hankittujen varojen sijoittamiseen verrattavasta toiminnasta. Sijoitusrahastolla ei siten myöskään ollut sellaisia samoja ominaispiirteitä kuin yhteissijoitusyrityksistä annetussa direktiivissä tarkoitetuilla yhteissijoitusyrityksillä, että sen olisi katsottu kilpailevan näiden kanssa. Sijoitusrahasto ei ollut arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettu erityinen sijoitusrahasto. A Oy:n tuli suorittaa arvonlisäveroa käännetyn verovelvollisuuden perusteella ulkomaiselta Advisory Companylta ostamastaan palvelusta. Ennakkoratkaisu ajalle 22.1.2014-31.12.2015.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 9 §, 41 §, 42 § 1 mom 6 kohta ja 2 mom, 65 §
Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta g alakohta
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-363/05 (JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc ja The Association of Investment Trust Companies) ja asiassa C-424/11 (Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd)

KHO: 23.12.2014 T4059 vuosikirja (ei muutosta)