Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Har getts
23.11.2010
Diarienummer
1129/33/2010
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005), sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2010 som följer:

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg (pdf)