Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2012

Har getts
21.10.2013
Diarienummer
A166/200/2013
Giltighet
28.10.2013−

Utfärdat i Helsingfors den 21 oktober 2013


Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2012 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2013.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 28 oktober 2013.


Helsingfors den 21 oktober 2013


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande jurist Matti Merisalo