Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2012

Har getts
21.10.2013
Diarienummer
A166/200/2013
Giltighet
28.10.2013−

Utfärdat i Helsingfors den 21 oktober 2013


Skatteförvaltningen har med stöd av 49 § i lagen om beskattningsförfarande av den 18 december 1995 (1558/95), sådant det lyder i lagen 520/2010, beslutat:

1 §

Beskattningen för år 2012 av andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § och samfällda förmåner som avses i 5 § inkomstskattelagen slutförs den 31 oktober 2013.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 28 oktober 2013.


Helsingfors den 21 oktober 2013


generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande jurist Matti Merisalo

 

 Sidan har senast uppdaterats 22.10.2013