Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2005 års fastighetsbeskattning

Har getts
23.8.2005
Diarienummer
1024/35/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 2005Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt  (654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

  1 §

Fastighetsbeskattningen för år  2005 slutförs den 15 september 2005.

  2 §

Detta beslut träder i kraft den  31 augusti 2005.


Helsingfors den 23 augusti 2005


Generaldirektör      Jukka Tammi
Överinspektör        Eila Närhi