Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2005 års fastighetsbeskattning

Har getts
23.8.2005
Diarienummer
1024/35/2005
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 2005



Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt  (654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

  1 §

Fastighetsbeskattningen för år  2005 slutförs den 15 september 2005.

  2 §

Detta beslut träder i kraft den  31 augusti 2005.


Helsingfors den 23 augusti 2005


Generaldirektör      Jukka Tammi
Överinspektör        Eila Närhi



Sidan har senast uppdaterats 24.8.2005