Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare

Har getts
1.2.2006
Diarienummer
75/32/2006
Giltighet
Tills vidare

Utfärdat i Helsingfors den 1 februari 2006. 


Skattestyrelsen har med stöd av 2 § 4 mom. i lagen av den 9 juli 2004 om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004) beslutat följande:

Prestationer som kan behandlas med hjälp av servicesystemet

1 §

Skattestyrelsen begränsar omfattningen av de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare (658/2004).  Därmed kan användaren endast betala de följande prestationerna med betalningstjänsten och utföra de följande uppgifterna fr.o.m den 1 februari 2006 i anslutning till arbetsgivarens förpliktelser vilka avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare:

1) Löner till personer som är allmänt skattskyldiga i Finland förutom sjöarbetsinkomst som avses i 74 § Inkomstskattelagen, utlandsinkomst som avses i 77 § Inkomstskattelagen, löneinkomst som avses i Lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995), löner som man har betalat i egenskap av ställföreträdande betalare som avses i 9 § 2 mom. Lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), löner som ubetalats som lönegaranti som avses i Lagen om lönegaranti (866/1998) och i Förordningen om lönegaranti (868/1998) samt löner som ett offentligt samfund betalar;

2) arbetsersättningar utbetalda av ett hushåll, som avses i 25 § Lagen om förskottsuppbörd, vilkas mottagare är registrerad i förskottsuppbördsregistret;

3) löner till idrottare som är allmänt skattskyldiga samt

4) ersättningar för resekostnader som avses i 71 § 3 mom. Inkomstskattelagen vilka ett allmännyttigt samfund har betalat. 

Bestämmelser om uppgifter som kan utföras

2 §

Därtill begränsar Skattestyrelsen de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 mom. i lagen om ett system för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare och bestämmer om dessa enligt följande: 

Systemet kan inte utnyttjas till samling av uppgifter för arbetstidsbokföring.

Arbetsgivare som anlitar systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare kan med hjälp av systemet räkna yrkesföreningens medlemsavgifter beträffande de arbetstagare som har givit fullmakt till arbetsgivaren om detta.  Systemet kan dock inte användas av arbetsgivaren för att anmäla beloppen för medlemsavgifterna till yrkesföreningen.   

Arbetsgivare som anlitar systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare kan med hjälp av systemet deklarera till Folkpensionsanstalten arbetstagarens löneuppgifter under sjukledighetstiden.  Systemet kan dock inte användas för att samla löneuppgifter under sjukledighetstiden.

Hushåll som anlitar systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare kan med hjälp av systemet deklarera till skatteverket de uppgifter som avses i 127 a – 127 c § Inkomstskattelagen för att räkna hushållsavdraget.

Olycksfallsförsäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag
som har anslutit sig till systemet

3 §

Följande olycksfallsförsäkringsbolag har anslutit sig till systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, If Skadeförsäkringsbolag Ab, Lokalförsäkring Ömsesidigt Bolag, Pohjantähti Ömsesidiga Försäkringsbolaget, Skadeförsäkringsbolaget Pohjola, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva, Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag; samt följande arbetspensionsförsäkringsbolag:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Pensions-Fennia, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiola, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Pensionförsäkringsaktiebolaget Veritas.

Användarnas identifikationstjänst

4 §

Användare av tjänsten loggar in genom den gemensamma servicen tunnistus.fi som administreras av Folkpensionsanstalten, arbetsministeriet och Skattestyrelsen.  Användares identitet kontrolleras enligt de olika sätten som finns tillgängliga inom tunnistus.fi-tjänsten.
 

Ikraftträdande

5 §

Beslutet träder i kraft den 1 februari 2006.  

 

Helsingfors den 1 februari 2006.


Generaldirektör  Jukka Tammi

Överinspektör  Riitta RoosSidan har senast uppdaterats 2.2.2006